เผยแพร่แล้ว: 2019-02-11

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความกลัวภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ปัญจณี กันทะวงษ์, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, สุระรอง ชินวงศ์, ดุจฤดี ชินวงศ์ (ผู้แต่ง)

3-17

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และประสิทธิผลของการให้กล่องยาต่อ ความร่วมมือในการใช้ยาและการควบคุมระดับ INR ในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน

ศุภปริญญ์ แสงสุวรรณ, สัจจาภรณ์ ทองใบ, ปิยะภรณ์ กางกั้น, ศศิภา อภิสกุลโรจน์, กฤษณี สระมุณี, วิระพล ภิมาลย์ (ผู้แต่ง)

50-60

การบูรณาการบทบาทของเภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพชุมชน

พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ (ผู้แต่ง)

61-76

การบูรณาการในระบบสุขภาพชุมชน

พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ (ผู้แต่ง)

77-92

การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันทางสุขภาพของไทย

วิลาสินี หงสนันทน์, ศุภชัย อินสุข (ผู้แต่ง)

181-193

การศึกษาการจัดการระบบยาของศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

วนิดา บรรจงเจริญเลิศ, ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ (ผู้แต่ง)

226-235