กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายของคลินิกเวชกรรม ที่ให้บริการด้านความงามในอาเภอเมืองของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF