การบูรณาการในระบบสุขภาพชุมชน

Main Article Content

พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ
พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์

บทคัดย่อ

ระบบสุขภาพชุมชนเป็นอุดมการณ์ทางสุขภาพของประเทศไทยที่มีแนวคิดพื้นฐานจากแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน บริการปฐมภูมิเป็นการรื้อฟื้นแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานขึ้นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสุขภาพในปัจจุบัน การบูรณาการเป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในระบบสุขภาพชุมชนในลักษณะการทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นของระบบ ดังนั้นแล้ว ระบบสุขภาพชุมชน สาธารณสุขมูลฐาน บริการปฐมภูมิ และการบูรณาการจึงมีความสัมพันธ์กันในเชิงคุณค่า ที่จะทำให้เกิดกระบวนการดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและเป็นสังคมสุขภาวะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบสุขภาพชุมชน การบูรณาการในระบบสุขภาพ หมายถึง การรวมเข้าด้วยกันของ คน กลุ่มคน องค์กร องค์ความรู้ วิทยาการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างผสมผสานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ในการจัดการระบบสุขภาพ โดยหวังผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พฤติกรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ ที่จะนำไปสู่สุขภาวะของกลุ่มเป้าหมาย การบูรณาการในระบบสุขภาพให้ความสำคัญกับความกลมกลืนเข้ากันได้ของแต่ละส่วนที่เข้ามาบูรณาการ เป้าหมายของการพัฒนาระบบบูรณาการเป็นตัวกำหนด รูปแบบ ความเข้มข้น และขอบเขตของการบูรณาการ ในทุกระบบที่มีการบูรณาการควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการระบบริหารจัดการ (administrative integration) และการบูรณาการแบบแผนการทำงาน (normative integration) เป็นพื้นฐานเสมอ เนื่องจากทั้งสองส่วนนี้จะมีผลต่อการเชื่อมต่อ ความสัมพันธ์ และความยั่งยืนของการบูรณาการในระยะยาว การพัฒนาระบบสุขภาพที่สะท้อนภาพการบูรณาการต่างแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของระบบทั้งด้านการบริหารจัดการและผลลัพธ์การดูแลในกลุ่มเป้าหมาย นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยหลายเรื่องสะท้อนภาพการบูรณาการ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีการศึกษาที่จำกัดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยโดยใช้กรอบแนวคิดการบูรณาการมาอธิบาย จึงควรส่งเสริมให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านนี้เพื่อให้เกิดความรู้ที่จะนำไปสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้ก้าวหน้าต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Srivanichakorn S. Community health the turning point of health service system quality. In: Atikama- non S, editor. Conceptual framework of primary care service and practice in community health. Nonthaburi: Office of Community Based Health Care Research and Development; 2007. p.2-20.

2. Panich W. Knowledge management in community health system development. In: Srivanichakorn S, Pratum-nan S, editors. Proceeding of community health&primary care expo; new management new possibility; 2011; Oct 12-14; Nonthaburi, Thailand. Nonthaburi: Sahamitr Printing and Publishing; 2011. p. 68-73.

3. Wasi P. Community health system development; community well-being the basic of well being for all. Bangkok: National Health Security Office; 2007.

4. National Health Act B.E. 2550. Royal Gazette No. 124, Part 16A (Mar 19, 2007).

5. National Health Committee Declaration No. 126 in 2009 on charter of national health system. Royal Gazette No.126, 175D special (Dec 2, 2009).

6. Chuengsatiansup K. To new imagination to the heart of health system. In: Atikamanon S, editor. Conceptual framework of primary care service and practice in community health. Nonthaburi: Office of Community Based Health Care Research and Development; 2007. p.25-36.

7. Thailand’s Health Project. Thailand’s health 2017 and the goal of sustainable health development. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2017.

8. Wasi P. New perspective and management concepts in community health system; new concepts of management in community health system development. In: Srivanichakorn S, Pratum-nan S, editors. Proceeding of community health and primary care expo; new management new possibility; 2011; Oct 12-14; Nonthaburi, Thailand. Nonthaburi: Sahamitr Printing and Publishing; 2011. p.8-24.

9. Chuengsatiansup K. New perspective and manage- ment concepts in community health system; the new paradigm in health management. In: Srivani- chakorn S, Pratum-nan S, editors. Proceeding of community health and primary care expo; new management new possibility; 2011; Oct 12-14; Nonthaburi, Thailand. Nonthaburi: Sahamitr printing and publishing; 2011. p.25-40.

10. Sungjang C. Look back to the past look forward to the future; beyond two decades of Thai primary health care. Mor-anamai Journal 2002;11:1-13.

11. Kimchai K. Thirty years of primary health care. Proceedings of summary of primary health care practice and planing to primary health care development in the 4th decade in northeast Thailand conference; 2008 Sep 17-19; Udon Thani, Thailand. 2009. p.1-25.

12. Srivanichakorn S. Definition, meaning and linkage between primary health care, primary care system and family medicine. Thai Journal of Primary Care and Family Medicine. 2009;1:11-5

13. Chuengsatiansup K. Primary health care primary care and community health: lesson learned challenge and new context of public sector health. Proceeding of community health and primary care expo; 2009 Feb 18-20; Nonthaburi, Thailand. 2009. p. 1-24.

14. Srivanichakorn S, Atikamanon S, Chalordech B, Surakitkoson T, Sukpordee N. Primary care services; services that closed to heart and home. Nonthaburi: Health Care Reform Office; 2002.

15. Kodner D. All Together Now: A Conceptual Exploration of Integrated Care. Healthc Q. 2009; 13 : 6-15.

16. Srivanichakorn S. New perspective and management concepts in community health system; power of knowledge and coordination the important tools in community health system development. In: Srivanichakorn S, Pratum-nan S, editors. Proceeding of community health and primary care expo; new management new possibility; 2011; Oct 12-14; Nonthaburi, Thailand. Nonthaburi: Sahamitr Printing and Publishing; 2011. p. 68-73. p.82-9.

17. Amelung VE, Reichert A, Urbanski D, Matejevic L, O’Riordan E, Duggan M. Integrating health and social care: a global perspective of experience, best practice and the wary forward. Berlin: Institute for Applied Health Services Research; 2014.

18. Letourneau S. Health link Alberta: A model for successful health service integration. Healthc Q. 2009;13:56-60.

19. Johri M, Beland F, Bergman H. International experiments in integrated care for the elderly: a synthesis of the evidence. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2011;18:222-35.

20. Yodpetch S. Integration in long term care system for elder people. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation; 2009.

21. Shaw S, Rosen R, Rumbold B. An overview of integrated care in the NHS. London: Nuffield Trust; 2011.

22. Featherstone H. All together now: Competitive integration in the NHS. London: Policy Exchange; 2012.

23. Valentijn PP, Schepman SM, Opheij W, Bruijnzeels MA. Understanding integrated care: a comprehen- sive conceptual framework based on the integrative functions of primary care. International Journal of Integrated Care. 2013;13: 1-12.

24. Health Administration Division, Ministry of Public Health. Service plan. Proceedings of seminar for provincial service plan development; 2012 Feb 29; Bangkok, Thailand. 2012. p. 1-4.

25. Health Intervention and Technology Assessment Program. Project of quality outcome framework indicator development in national health security for all; 1st phase. Nonthaburi: Health Intervention and Technology Assessment Program; 2015.

26. Saelee D, Namtussanee S, Tiptiengtae C, Tunsutepweerawong C, Yana T. Driving of district health system(DHS). Nonthaburi: Health Administration Division Office of Permanent Secretary Ministry of Public Health; 2014. 32

27. Division of Health Economics and Health Security Office of Permanent Secretary Ministry of Public Health. Guideline in accounting 2016. In: Division of Health Economics and Health Security, editor. Nonthaburi: Office of Permanent Secretary Ministry of Public Health; 2007.

28. Leutz WN. Five laws for integrating medical and social services: lessons from the United States and the United Kingdom. Milbank Q. 1999;77:77-110.

29. Watcharakajornkul N. Integrating care for elder people in community. Proceeding of community health system development associate; 2012 Apr 24; Nakhon Pathom, Thailand. Nakhon Pathom: Institute of Community Based Health Care Research and Development; 2012. p.20-34.

30. Bureau of Health Administration, Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Family care team. Nonthaburi: Agricultural cooperatives of Thailand Printing.; 2014.

31. Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Guideline in primary care cluster (PCC) practice. In: Office of Permanent Secretary, editor. Definition composition and administration of primary care cluster. Nonthaburi: Office of Permanent Secretary Ministry of Public Health; 2007. p.7-19.

32. National Health Commission Office: Understanding national assembly [online]. 2013 [cited Feb 10, 2018] Available from: www.nationalhealth.or.th/get toknow-samatcha.

33. National Health Commission Office. 2016 Annual report. In: Boonmak P, Srisookwatana O, editor. 9th Health power collaboration report. Nonthaburi: National Health Commission Office; 2016.p.66-98.

34. Swangdee K, Panawatanapisut S, Nawamawat J, Sittisart V, Panpromthada A. A study on the district health system management capacity building project. Journal of Health Science. 2016;25: 855-3.

35. Ministry of Interior, Ministry of Public Health, National Health Security Office. Thai Health Promo- tion Foundation. Memorandum of understanding in the committee of quality of life development and district health system done by public-private collaboration and based on community context and patient centeredness. Bangkok. 2016.

36. Thailand Healthy Strategic Management Office. Draft of regulations of the office of prime minister on district health board 2017. In: Pongsupap Y, editor. Nonthaburi: Thailand Health Strategic Management Office; 2017. p.13-6.