กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยา mecobalamin ในการรักษาภาวะปวดปลายประสาทจากการติดเชื้อไวรัสงูสวัด : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของการทดลองแบบสุ่ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF