กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โอกาสและความท้าทายในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy