กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการปรับชื่อยาด้วยภาษาไทยสำหรับฉลากของยาชื่อพ้องต่อความคลาดเคลื่อนในการจัดยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF