ต้นทุนประสิทธิผลยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เทียบกับ สมุนไพรเถาวัลย์เปรียงในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

Main Article Content

นริศรา จริตงาม
อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินต้นทุนประสิทธิผลระหว่างการใช้สารสกัดเถาวัลย์เปรียงเทียบกับการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs ) ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม วิธีการวิจัย: การศึกษาเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ที่ใช้แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ร่วมกับแบบจำลองมาร์คอฟในมุมมองทางสังคม เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้สารสกัดเถาวัลย์เปรียงเทียบกับการใช้ NSAIDs กรอบเวลาในการวิเคราะห์ คือ ตลอดอายุขัยของผู้ป่วย ต้นทุนที่ศึกษาได้แก่ต้นทุนการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมและต้นทุนการรักษาผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารซึ่งได้จากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลลำปาง โดยปรับต้นทุนให้อยู่ในค่าของปี 2560  ข้อมูลอรรถประโยชน์และข้อมูลความน่าจะเป็นได้จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาวัดประสิทธิผลในรูปของปีสุขภาวะ และคำนวณอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม การวิจัยปรับลดต้นทุนและประสิทธิผลด้วยอัตราลดร้อยละ 3 การวิเคราะห์ความไวแบบทางเดียวของทุกตัวแปรแสดงผลในรูป tornado diagram ส่วนการวิเคราะห์ความไวแบบอาศัยความน่าแสดงผลในรูประนาบต้นทุนประสิทธิผลและระดับความคุ้มค่าที่ยอมรับได้ ผลการศึกษา: สารสกัดเถาวัลย์เปรียงให้ปีสุขภาวะสูงกว่า NSAIDs คือ 0.256 และ 0.250 ปีตามลำดับ แต่มีต้นทุนรวมที่สูงกว่าคือ 4,498 บาทและ 3,615 บาท ตามลำดับ สารสกัดเถาวัลย์เปรียงมีอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มเท่ากับ 138,232 บาทต่อปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ NSAIDs  ผลจากการวิเคราะห์ความไวแบบทางเดียวพบว่า อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่ออรรถประโยชน์ของการเกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารแบบไม่รุนแรงมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนผลการวิเคราะห์ความไวแบบอาศัยความน่าจะเป็นพบว่า ที่ระดับความเต็มใจที่จะจ่าย 160,000 บาทต่อหนึ่งปีสุขภาวะ ทางเลือกสารสกัดเถาวัลย์เปรียงมีโอกาสคุ้มค่ามากกว่าร้อยละ 56 และที่ระดับความเต็มใจที่จะจ่ายต่ำกว่า 135,000 บาทต่อหนึ่งปีสุขภาวะ NSAIDs เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าสารสกัดเถาวัลย์เปรียง โดยที่ถ้าเพิ่มระดับความเต็มใจที่จะจ่ายสูงกว่า135,000 บาทต่อหนึ่งปีสุขภาวะจะทำให้สารสกัดเถาวัลย์เปรียงเกิดความคุ้มค่า สรุป: สารสกัดเถาวัลย์เปรียงมีความคุ้มค่าในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่ระดับความเต็มใจที่จะจ่ายที่ 160,000 บาทต่อปีสุขภาวะ ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นที่ใช้ในการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Samranvej W. Diagnosis and treatment common osteoarthritis: Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 1990.

2. Bureau of Policy and Strategy, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Number of outpatients by diagnosis in 21 diseases from public health facilities of the Ministry of Public Health with a rate per 1,000 population from 2011-2015 [online]. 2016 [cited Apr 01, 2017]. Available from: bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/he alth_statistic2558.pdf.

3. Kittiboonyakun P, Paktiput W. Prescribing patterns and medication problems related to the use of pain medication and adjuvant drugs in patients with osteoarthritis. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2015; 8: 15-26.

4. Kanjanarat P, Winterstein A, Johns T, Hatton R, Gonzalez-Rothi R, Segal R. Nature of preventable adverse drug events in hospital. Am J Health Syst Pharm. 2003;60:1750-9.

5. Brvar M, Fokter N, Bunc M, Mozina M. The frequency of adverse drug reaction related admissions according to method of detection, admission urgency and medical department specialty. BMC Clin Pharmacol. 2009; 9:8. doi: 10.1186/1472-6904 -9-8.

6. Nation Drug Committee, Ministry of Public Health. The National list of essential medicines [online]. [cited Feb 25, 2017]. Available from: drug.fda.mop h.go.th:81/nlem.in.th/medicine/herbal/list/649.

7. Puttarak P, Sawangjit R, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of Derris sandens(Roxb.) Benth. for mus culoskeletal pain treatment: A systematic and meta-analysis of randomized controlled trials. J Ethno pharmacol 2016;194:316-23.

8. Srimongkol Y, Warachit P, Chavalittumrong P, Sriwan thana B, Pairour R, Inthep C, et al. A Study of the efficacy of Derris scandens (Roxb.) Benth. Extract compared with diclofenac for the alleviation of low back pain. Journal of Thai Traditional ฿ Alternative Medicine 2007;5:17-23.

9. Maneenual K, Lewsiri J, Kapinkarn C, Akarayot P, Jaisamut P, Hasuwankit S, et al. Therapeutic effect of Thao-wan-Priang capsules on chronic althralgia of chikungunya patients [undergraduate senior project]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2010.

10. Kuptniratsaikul V, Pinthong T, Bunjob M, Thanakh umtorn S, Chinswangwatanakul P, Thamlikitkul V. Efficacy and safety of Derris scandens Benth extracts in patients with knee osteoarthritis. J Altern Complement Med 2011; 17:147-53.

11. Benchakanta S, Puttiwong S, Boontan N, Wichit M, Wapee S, Kansombud S. A comparison of efficacy and side effects of knee osteoarthritis treatments with crude Derris scandens and Ibuprofen. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine. 2012; 10: 115-23.

12. Bureau of Inspection, Ministry of Public Health. Inspection plan of Ministry of Public Health 2017 [online]. 2017. [cited Apr 1, 2017]. Available from www.npo.moph.go.th/meet/files/2560(total).pdf

13. Thai Health Technology Assessment Guidelines Development Working Group. Thai health techno logy assessment guidelines. Nonthaburi: Graffico System; 2009.

14. Michael L, Rublee D, Jacobs P. An economic model of long-term use of celecoxib in patients with osteo arthritis. BMC Gastroenterol 2007; 7: 25.

15. National Institute for Health and Care Excellence. Osteoarthritis: care and management [online]. 2014 [cited Apr 1, 2017]. Available from: www.nice.org. uk/guidance/CG177.

16. Fleurence RL, Hollenbeak CS. Rates and prob abilities in economic modelling: transformation, translation and appropriate application. Pharmaco economics. 2007; 25: 3-6.

17. Kuptniratsaikul V, Thanakhumtorn S, Chinswangwa tanakul P, Wattanamongkonsil L, Thamlikitkul V. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts in patients with knee osteoarthritis. J Altern Comple ment Med 2009; 15: 891-7.

18. Pengkhum T, Chatsiricharoenkul S, Akarasereenont P, Charoencholvanich K. Phase II clinical trial of Ayurved Siriraj Wattana recipe for symptomatic relief in patients with osteoarthritis of the knee. J Med Assoc Thai 2012; 95: 452-60.

19. Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Taechaarpornkul W, Buntragulpoontawee M, Lukkanapichonchut P, Chootip C, et al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clin Interv Aging. 2014;9: 451-8.

20. Pinsornsak P, Kanokkangsadal P, Itharat A. The clinical efficacy and safety of the Sahastara remedy versus diclofenac in the treatment of osteoarthritis of the knee: A double-blinded, randomized, and controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med 2015:1-8.

21. Essex MN, O'Connell MA, Behar R, Bao W. Efficacy and safety of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in Asian patients with knee osteoarthritis: summary of a randomized, placebo-controlled study. Int J Rheum Dis. 2016; 19: 262-70.

22. Turajane T, Chaweevanakorn U, Sungkhun P, Larbphiboonpong V, Wongbunnak R. Cost-utility analysis and economic burden of knee osteoarthritis treatment: the analysis from the real clinical practice J Med Assoc Thai 2012;95: S98-S104.

23. Hawkey C, Talley NJ, Yeomans ND, Jones R, Sung JJ, Langstrom G, et al. Improvements with esome prazole in patients with upper gastrointestinal symp toms taking non-steroidal antiinflammatory drugs, including selective COX-2 inhibitors. Am J Gastro enterol 2005; 100: 1028-36.

24. Hawkey CJ, Jones RH, Yeomans ND, Scheiman JM, Talley NJ, Goldstein JL, et al. Efficacy of esomeprazole for resolution of symptoms of heartburn and acid regurgitation in continuous users of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Aliment Pharmacol Ther 2007;25: 813-21.

25. de Groot NL, Spiegel BM, van Haalen HG, de Wit NJ, Siersema PD, van Oijen MG. Gastroprotective strategies in chronic NSAID users: a cost-effective ness analysis comparing single-tablet formulations with individual components. Value Health 2013; 16: 769-77.

26. Goves J, Oldring JK, Kerr D, Dallara RG, Roffe EJ, Powell JA, et al. First line treatment with omepra zole provides an effective and superior alternative strategy in the management of dyspepsia compared to antacid/alginate liquid: a multicentre study in general practice. Aliment Pharmacol Ther 1998; 12: 147-57.

27. van Zanten SV, Armstrong D, Chiba N, Flook N, White RJ, Chakraborty B, et al. Esomeprazole 40 mg once a day in patients with functional dyspep sia: the randomized, placebo-controlled "ENTER" trial. Am J Gastroenterol 2006; 101:2096-106.

28. Liu R, Kwok WY, Vliet Vlieland TP, Kroon HM, Meulenbelt I, Houwing-Duistermaat JJ, Rosendaal FR, Huizinga TW, Kloppenburg M. Mortality in osteoarthritis patients. Scand J Rheumatol. 2015; 44: 70-3.

29. Thomsen RW, Riis A, Christensen S, et al. Outcome of peptic ulcer bleeding among users of traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs and selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors. Aliment Pharmacol Ther 2006; 24:1431-8.

30. Sung JJ, Tsoi KK, Ma TK, Yung MY, Lau JY, Chiu PW. Causes of mortality in patients with peptic ulcer bleeding: a prospective cohort study of 10,428 cases. Am J Gastroenterol 2010; 105: 84-9.

31. Bundhamcharoen K, Aungkulanon S, editors. Burden of Disease in Thai Population, 2009. In:Burden of disease and health of Thai population for a new step with the development of the health system; 2012 August 15; Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok.2012.

32. National Institute for Health and Clinical Excellence. Osteoarthritis: care and management in adults. London: National Clinical Guideline Centre; 2014.

33. Bureau of Trade and Economics Indices, Ministry of Commerce. CPI 2017 [online]. 2017 [cited Apr 1, 2017]. Available from: www.indexpr.moc.go.th/price _present/TableIndexG_region_year.asp?table_name=cpig_index_country&province_code=5&type_code=g&check_f=i&year_base=2558&commodity_code=4000000000000000

34. Drug and Medical Supply Information Center. Drug reference price [online]. 2017. [cited Feb 25, 2017]. Available from: http://dmsic.moph.go.th/price.htm.

35. Lampang Hospital. Pharmacy and healthcare service fees. Lampang: Lampang Hospital; 2016.

36. Riewpaiboon A. Measurement of costs for health economic evaluation. J Med Assoc Thai 2014; 97: S17-26.

37. Funk Luke M, Zhang James Y, et al. Long-term cost-effectiveness of medical, endoscopic and surgical management of gastroesophageal reflux disease. Surgery.2014;157:126-36.

38. Health Technology Assessment Working Team. The Guidelines for Health Technology Assessment of Thailand. 2nd ed. Nonthaburi: Watcharin PP; 2014.