กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของภาวะพหุสัณฐาน CYP3A5 และขนาดยา steroids ต่อสัดส่วนของ ระดับความเข้มข้นต่ำสุดต่อขนาดยา tacrolimus ในผู้ปลูกถ่ายไตชาวไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF