วิธีอ้าปากสำหรับประเมินช่องปากและลำคอเพื่อแยกโรคคอหอยอักเสบและ ทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในร้านยา

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ปณวัตร กระจ่างโอภาส

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาวิธีอ้าปากแบบใหม่ สำหรับแยกโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในร้านยา วิธีการศึกษา: ดำเนินการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 30 ราย และสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 3 วิชาชีพ การสัมภาษณ์เชิงลึกถูกดำเนินการเพื่อพัฒนาวิธีอ้าปาก จากนั้นประเมินความสะดวกในการปฏิบัติของวิธีอ้าปากและคุณภาพของภาพถ่ายภายในช่องปาก โดยอาสาสมัครสุขภาพดีและสหสาขาวิชาชีพ และประเมินความสามารถในการทำซ้ำของวิธีอ้าปากที่ถูกเลือก ผลการวิจัย: วิธีอ้าปากที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 12 วิธี ถูกนำไปประเมิน วิธีอ้าปากที่แสดงคุณภาพของภาพถ่ายภายในช่องปากดีที่สุดสำหรับการตรวจ พื้นที่ในลำคอ ภายในช่องปาก ลิ้นไก่ ต่อมพาลาทีนทอนซิล และเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้ป่วยในการปฏิบัติ คือ อ้าปากกว้างและทำท่าเหมือนการหาว สรุป: การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้วิธีอ้าปากแบบใหม่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีความน่าเชื่อถือ สำหรับการแยกโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในร้านยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, Walgfahrer F, Berner R, Clinical practice guideline: tonsillitis I. Diagnostics and nonsurgical management. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016;273:973-87.

2. Acerra JR. Pharyngitis [Online]. 2016 [cited Dec 25, 2017]. Available from: emedicine.medscape.com/arti cle/764304-overview.

3. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A strep- tococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2012; 55: 1279-82.

4. Pelucchi C, Grigoryan L, Galeone C, Esposito S, Huovinen P, Little P, et al. Guideline for the manage- ment of acute sore throat. Clin Microbiol Infect 2012; 18(Suppl.1):1-27.

5. Saengcharoen W, Jaisawang P, Udomcharoensab P, Buathong K, Lerkiatbundit S. Appropriateness of diagnosis of streptococcal pharyngitis among Thai community pharmacists according to the Centor criteria. Int J Clin Pharm 2016;38:1318-25.

6. Thornley T, Marshall G, Howard P, Wilson A.P.R. A feasibility service evaluation of screening and treatment of group A streptococcal pharyngitis in community pharmacies. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 3293–99.

7. Yuniar CT, Anggadiredja K, Islamiyah AN. Evaluation of rational drug use for acute pharyngitis associated with the incidence and prevalence of the disease at two community health centers in Indonesia. Sci Pharm 2017; 85; doi:10.3390/scipharm85020022.

8 Klepser DG, Klepser ME, Dering-Anderson AM, Morse JA, Smith JK, Klepser SA. et al. Community pharmacist-physician collaborative streptococcal pharyngitis management program. J Am Pharm Assoc 2016;56:323-29.

9. Rules of the pharmacy council. Terms and conditions of pharmacy profession [online]. 1997 [cited Dec 25, 2017]. Available from: www.pharmacycouncil.org/ind ex.php?option=content_detail&menuid=67&itemid=52&catid=0

10. Rueangram S. Assessments of head eyes ears nose throat. Phitsanulok: Faculty of Nursing, Naresuan University; 2009.

11. Abe K, Weisz SE, Dunn RL, DiGioacchino MC, Nyentap JA, Stanbouly S. et al. Occurrences of yawn and swallow are temporally related. Dysphagia 2015; 30: 57-66.

12. Chiappini E, Regoli M, Bonsignori F, Sollai S, Parretti A, Galli L. et al. Analysis of different recommendations from international guidelines for the management of acute pharyngitis in adults and children. Clin Ther 2011; 33: 48-58.

13. Fischer Walker CL, Rimoin AW, Hamza HS, Steinhoff MC. Comparison of clinical prediction rules for management of pharyngitis in settings with limited resources. J Pediatr 2006; 149: 64-71.

14. Webb CJ, Osman E, Ghosh SK, Hone S. Tonsillar size is an important indicator of recurrent acute tonsillitis. Clin Otolaryngol Allied Sci. 2004;4: 369-71.

15. Venkatesha BK, Yogeesha BS, Asha M. Clinical grading of tonsils: does it truly represent total tonsil volume in patients with recurrent tonsillitis. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2017; 3: 354-8.