กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในงานบริการผู้ป่วยนอกของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF