เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

การพัฒนาแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับคนไทย

กมลชนก จงวิไลเกษม, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

17-30

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดบุหรี่โดยเภสัชกรปฐมภูมิ

ทิพย์ฤทัย ธงศรี, พยอม สุขเอนกนันท์, สันติภาพ สุขเอนกนันท์ (ผู้แต่ง)

112-126

ผลของการให้บริบาลเภสัชกรรมต่อปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2

วิกานดา เวชอุบล, พลอยกาญจน์ เกียรติวัฒน์, ทัดตา ศรีบุญเรือง (ผู้แต่ง)

127-142

ต้นทุนการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปีของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

กิตลดา กิตยคม, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์ (ผู้แต่ง)

189-201

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของวิธีตรวจไวรัสในอากาศ เพื่อสร้างวิธีต้นแบบในการตรวจสำหรับสถานพยาบาล

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, สุพิชชา พรหมฉิม, ขวัญชัย รัตนมณี, นินนาท ราชประดิษฐ์, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล, วรรณพร วุฒิเอกอนันต์, ชาคริต หริมพานิช, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ยง ภู่วรวรรณ (ผู้แต่ง)

278-295