ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดบุหรี่โดยเภสัชกรปฐมภูมิ

Main Article Content

ทิพย์ฤทัย ธงศรี
พยอม สุขเอนกนันท์
สันติภาพ สุขเอนกนันท์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดบุหรี่โดยเภสัชกรปฐมภูมิในผู้สูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  วิธีการ: รูปแบบงานวิจัยเชิงทดลอง วัดผลก่อนและหลังการศึกษาแบ่งกลุ่มชุมชน โดยการสุ่มกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่บ้านโดยเภสัชกรปฐมภูมิ จำนวน6 ครั้ง(ที่ Day 0,7,14,30,60 และ90)และเม็ดอมหญ้าดอกขาว กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการเยี่ยมบ้าน 2 ครั้งเพื่อวัดผลก่อนและหลังการศึกษา (ที่ Day 0 และ 90)วัดผลลัพธ์ได้แก่ อัตราการเลิกบุหรี่ จำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ระดับความดันโลหิต น้ำหนักตัว ระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก(exhaledCO) และความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับโดยแบบสอบถามพัฒนาขึ้นในการศึกษานี้ (Cronbach’s alpha = 0.937) ผลการศึกษา:ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมการศึกษา 64 คน (กลุ่มละ 32 คน) กลุ่มเปรียบเทียบเหลือ 31 คน เนื่องจากย้ายที่อยู่จำนวน 1 คนหลังการสุ่ม หลังการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มในผลลัพธ์ อัตราการเลิกสูบบุหรี่ (กลุ่มทดลอง ร้อยละ65.63 และกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละศูนย์, p<0.001)จำนวนมวนบุหรี่ต่อวัน(กลุ่มทดลอง 3.66+4.01 มวนต่อวัน,กลุ่มควบคุม 16.13+8.03มวนต่อวัน, p<0.001) และระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออก (กลุ่มทดลอง 7.06+3.46 และกลุ่มเปรียบเทียบ 12.30+3.11,p<0.001) ระดับความดันโลหิตและน้ำหนักไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการช่วยเลิกบุหรี่อยู่ในระดับมาก ต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัวในระดับปานกลาง สรุปผล: โปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดบุหรี่โดยเภสัชกรปฐมภูมิ สามารถช่วยผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จร้อยละ 65.63 และบริการของเภสัชกรและครอบครัวได้รับความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Srimoragot P, Sanamthong P, Chainun J, Hongthong Y, Sawangdee P, Auckarawacharangkul O. Effect- iveness of nurse managed tobacco cessation program in Thailand. Thai Journal of Nursing 2013; 62: 32-43.

Oberg M, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Pruss-Ustun A. Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet 2011; 377: 139-46.

Chaisalee W, Benjakul S, Kengganpanich T, Kengganpanich M. Effects of promoting smoking cessation programin drug dependence disorder patients at a hospital in Songkhla province. Journal of Public Health. 2017; 47: 164-76.

Khasemophas D, Cheewapat P. The effectiveness of a counselling program for smoke-free families. Kuakarun Journal of Nursing. 2012; 19: 103-17.

Hoondee J, Nongpimol Nimit-arnun, Chomson S, Krainuwat K. The effectiveness of smoking cessation program among non - commissioned officers in engineer department. Journal of the Royal Thai Army Nurses 2010; 11: 58-66.

Khueang Nai Hospital. Annual report Khueang Hospital in 2015-2017. Ubon Ratchathani: Office of Information; 2017.

Uppayothin P. Social control model for smoking cessation: Integration of cooperation between community networks and community health service systems at the community level. MFU Connexion Journal of Humanities and Social Sciences. 2014; 3: 47-68.

Imnamkhao S. Behavioral patterns of smokers at the smoking cessation clinic in Mahasarakham. Journal of Nursing Division. 2012; 39: 7-20.

Kleebpratoom P, Benjakul S, Kengganpanich M, Kengganpanich T. Effects of the smoking cessation program for smokers at Bangkaew subdistrict, Muangangthong district, Angthong province. E-Journal Science and Technology Silpakorn Univer- sity. 2016; 3: 30-43.

Action on Smoking and Health Foundation. Health campaign media with cigarettes [online]. 2016 [cited Apr 4, 2017]. Available from: www.smokefreezone .or.th/media/2/Healthcampaignmediawithcigarettes/general.htm.

Action on Smoking and Health Foundation. Media health campaign with cigarettes [online]. 2014 [cited Apr 10, 2017]. Available from: www.smokefreezon e.or.th/media/12/video clip.htm.

Surapat W, Boonjung N. Screening and counseling on smoking cessation by pharmacist in the out- patient service Sappasitthiprasong hospital [master thesis]. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University; 2011.

Bussaratid S, Siripaiboonkij A. Study of smoking cessation rate at smoking cessation clinic, Siriraj hospital, Thailand. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand. 2012; 57:305-12.

Chaijandee P, Lertsinudom S. Clinical outcome of pharmaceutical care for smoking cessation in Chatturat Hospital. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016; 12:24-34.

Thripopskul W, Sittipun C. Efficacy of Vernonia Cinerea for smokeing cessation in Thai active smokes. [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2010.

Kitpaiboontawee S. Efficacy of Vernonia Cinerea lozenge as an adjunct to pharmacist counseling on smoking abstinence rate: a randomized controlled trial. [master thesis]. Songkla: Prince of Songkla University; 2012.

Chouinard M, Robichaud S. The effectiveness of a nursing inpatient smoking cessation program in individuals with cardiovascular disease. J Nurs Res 2005; 54:243-254.

Kunawaradisai N, Surapat W. Screening and counseling on smoking cessation by hospital pharmacist in the outpatient service. Thai Journal of Hospital Pharmacy. 2011; 21:126-37.

Bunditakul K, Bunditakul W, Chalongsuk R. Effectiveness of smoking cessation program by the community pharmacist in Bangkok. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences. 2014; 9:1-17.

Chalongsuk R, Bunditanukul W. Success rates for smoking cessation service by community pharmacist. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences. 2016; 11:17-29.

Klumchim S, Kornpetpanee S, Juntapremjit S, Jantakin Y. Decreasing nicotine withdrawal symptoms and increasing relaxation by using foot reflexology combined with a Thai essential aroma oils program in smoking cessation. Research Methodology and Cognitive Science. 2017; 15:147-61.

Komiyama M, Wada H, Ura S, Yamakage H, Satoh-Asahara N, Shimada S, et al. The effects of weight gain after smoking cessation on atherogenic α1-antitrypsin-low-density lipoprotein. Heart Vessels 2015; 30:734-39.

Shah RS, Cole JW. Smoking and stroke the more you smoke the more you stroke. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010; 8:917-932.

Karoonngamphan M, Suvaree S. Reducing the risk of hypertension: The important role of nurses in empowering clients. Songklanagarind Journal Nursing. 2016; 36:222-33.

Jewprasertpan R, Tipwareerom W, Oba N, Lincha roen A. The effects of empowerment and counselling program on smoking behaviors and the level of exhaled carbonmonoxide of smokers. Journal of Nursing and Health Sciences. 2013; 7:37-46.

Rungruanghirunya S. Toxicity & management of tobacco dependence. Bangkok: Saha Pracha Commercial; 2009.

Preechawong S, Nuchsongsin F, Pittayarangsarit S. Reviews on effectiveness of smoking cessation interventions among patients with chronic diseases. Journal of Public Health. 2015; 45:324-33.

Maleewan S, Chamusri S, Wongpiriyayothar A. Effects of home visit program on health beliefs behaviors and blood pressure among patients with hypertension in community. Journal of Nursing and Health Care. 2016; 34:63-72.

Thepthiamthat M. The experience of successfulness in smoking cessation: a case study in a community at Nakhon Chaisri district in Nakhon Pathom province. [master thesis]. Nakhon Pathom: Chris tian University; 2007.

Phanucharas D, Chalongsuk R. Survey on trained pharmacists’ practice in smoking cessation counseling. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2012; 7: 115-120.