ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้ความรู้โดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชะอวด

Main Article Content

กรกมล รุกขพันธ์
ยุดาวดี รักชู

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (motivational interviewing: MI) และการให้ความรู้โดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) ต่อสมรรถภาพปอด การกลับมาพ่นยาซ้ำที่ห้องฉุกเฉิน การกลับเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวนครั้งการใช้ยาพ่นบรรเทาอาการหอบ ผลกระทบของ COPD ต่อความผาสุกและการทำกิจวัตรประจำวัน ความรู้เรื่องยา ความผิดพลาดในการพ่นยา และความร่วมมือในการใช้ยา วิธีการ: การศึกษาเป็นเชิงทดลองแบบสุ่มและมีการควบคุม ผู้ป่วยในการศึกษา 134 ราย เป็นโรค COPD ที่ได้รับการรักษาที่คลินิก Easy Asthma โรงพยาบาลชะอวด ผู้วิจัยสุ่มแยกผู้ป่วยเป็นกลุ่มทดลอง (n=69) และกลุ่มควบคุม (n=65) ผู้ป่วยกลุ่มทดลองได้รับ MI และให้ความรู้เรื่องยา การปฏิบัติตัว 2 ครั้ง (เดือนที่ 2 และ 4) และโทรศัพท์ติดตาม 2 ครั้ง (เดือนที่ 1 และ 3) กลุ่มควบคุมได้รับบริการปกติจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับการติดตามผล 3 ครั้ง ที่ 0, 2 และ 4 เดือน ผลการวิจัย: เมื่อสิ้นสุดการศึกษา พบว่า สมรรถภาพปอด (P=0.013) ความร่วมมือในการใช้ยา (P=0.001) และความรู้เรื่องยา (P‹0.001) ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ การกำเริบของโรค (P=0.003) จำนวนครั้งในการพ่นยาบรรเทาอาการ (P=0.021) ความผิดพลาดในการพ่นยา (P‹0.001) และความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (P<0.001) ของกลุ่มศึกษาน้อยกว่ากลุ่มควบคุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการกลับมาพ่นยาซ้ำที่ห้องฉุกเฉิน การกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาล และผลกระทบของ COPD ต่อความผาสุกและการทำกิจวัตรประจำวันของกลุ่มศึกษาไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม สรุป: MI และให้ความรู้โดยเภสัชกร มีผลเพิ่มสมรรถภาพปอด ความร่วมมือในการใช้ยา และความรู้เรื่องยา และมีผลลดจำนวนผู้ป่วยที่เกิดการกำเริบของโรค จำนวนครั้งการพ่นยาบรรเทาอาการ ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา และความผิดพลาดในการพ่นยาอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. The top 10 causes of death [online]. [cited Nov 29, 2019]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.

National Health Security Office. Public health statistic 2019 [online]. 2019 [cited Nov 19, 2019]. Available from:www.hfocus.org/content/2019/05/17202.2019.

Boonsawat W. Future trend in COPD management. Bangkok: Prachachon; 2011.

DiMatteo MR. Variations in patients’ adherence to medical recommendations: a quantitative review of 50 years of research. Med Care 2004;42: 200–9.

Sabaté E, World Health Organization. Noncommu nicable Diseases and Mental Health Cluster. Adherence to long-term therapies: policy for action: meeting report, 4-5 June 2001 [online]. 2001 [cited Nov 30, 2019]; Available from: apps.who.int/iris/han dle/10665/66984

Bender BG, Pedan A, Varasteh LT. Adherence and persistence with fluticasone propionate/salmeterol combination therapy. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118: 899–904.

Breekveldt-Postma NS, Gerrits CMJM, Lammers JWJ, Raaijmakers JAM, Herings RMC. Persistence with inhaled corticosteroid therapy in daily practice. Respir Med. 2004; 98: 752–9.

Leiva-Fernández J, Leiva-Fernández F, García-Ruiz A, Prados-Torres D, Barnestein-Fonseca P.Efficacy of a multifactorial intervention on therapeutic adherence in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a randomized controlled trial. BMC Pulm Med 2014; 14: 70.

Herborg H, Soendergaard B, Froekjaer B, Fonnes baek L, Jorgensen T, Hepler CD, et al. Improving drug therapy for patients with asthma--part 1: Patient outcomes. J Am Pharm Assoc (Wash). 2001; 41:539–50.

Sthapornnanon N. Medication non adherence. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences. 2012;7:23–39.

Worth H, Dhein Y. Does patient education modify behaviour in the management of COPD? Patient Educ Couns. 2004; 52: 267–70.

Kuwalairat P, Mayases P, Thongdang A. Assess ment of Pharmaceutical care outcome on the patients with chronic obstructive pulmonary disease attending community hospital in Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014; 10: 80–92.

Khienphet C. Outcome measurement of counseling on patients with Asthma at Taphanhin Crown Prince Hospital [master thesis]. Bangkok: Silpakorn University; 2004.

Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Helping people change, 3rd ed. New York, NY: Guilford Press; 2013.

Khdour MR, Hawwa AF, Kidney JC, Smyth BM, McElnay JC. Potential risk factors for medication non-adherence in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur J Clin Pharmacol. 2012; 68: 1365–73.

Naderloo H, Vafadar Z, Eslaminejad A, Ebadi A. Effects of motivational interviewing on treatment adherence among patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled clinical trial. Tanaffos. 2018; 17: 241–9.

Sangpum P, Sthapornnanon N, Poolsup N. Clinical outcomes and health related quality of life of pharmaceutical care prior to physician visit in asthma clinic. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2010; 5: 23-30.

Baker DW, DeWalt DA, Schillinger D, Hawk V, Ruo B, Bibbins-Domingo K, et al. “Teach to goal”: theory and design principles of an intervention to improve heart failure self-management skills of patients with low health literacy. J Health Commun. 2011; 16 Suppl 3: 73–88.

Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N, Liwsridakun C, Bumroongkit C, Deesomchock A, et al. Peak expiratory flow rate as a surrogate for forced expiratory volume in 1 second in COPD severity classification in Thailand. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10: 1213–8.

Jones PW, Harding G, Berry P, Wiklund I, Chen W-H, Kline Leidy N. Development and first validation of the COPD Assessment Test. Eur Respir J. 2009; 34: 648–54.

Claire L, Coralie B, Eric B. The modified Medical Research Council scale for the assessment of dyspnea in daily living in obesity: a pilot study. BMC Pulm Med. 2012; 12: 1-7.

Sriwun S. Effect of pharmaceutical care in uncontrolled hypertensive patients [master thesis]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2010.

Jarab AS, Alqudah SG, Khdour M, Shamssain M, Mukattash TL. Impact of pharmaceutical care on health outcomes in patients with COPD. Int J Clin Pharm. 2012; 34: 53–62.

Hämmerlein A, Müller U, Schulz M. Pharmacist-led intervention study to improve inhalation technique in asthma and COPD patients. J Eval Clin Pract. 2011; 17: 61–70.

Areerob S, Anlamlert W. The influence of seamless pharmaceutical care for patient in chronic obstructive pulmonary disease clinic at Phaholpol payahasena Hospital, Kanchanaburi Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 256-67.