กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้ความรู้โดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชะอวด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF