นโยบายกัญชา: การวิเคราะห์เปรียบเทียบไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน และอิสราเอล

Main Article Content

วีรยา ถาอุปชิต
นุศราพร เกษสมบูรณ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ในไทย สหรัฐ แคนาดา เยอรมันและอิสราเอล และสังเคราะห์นโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทย วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามกรอบแนวคิดวิเคราะห์ policy triangle model หลังจากนั้น ผู้วิจัยพัฒนาและสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัย: ระบบการสั่งจ่ายยากัญชาทางการแพทย์คล้ายคลึงกันในทุกประเทศ คือ สั่งจ่ายผ่านแพทย์ มีระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมักเป็นหน่วยงานกลาง เรียกว่า “Cannabis Agency” ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิสราเอล แคนาดา เยอรมัน และอีกกว่าร้อยละ 50 ของรัฐในสหรัฐ อนุญาตให้ใช้กัญชาแบบสมุนไพร ทั้งหมดอนุญาตให้ใช้สารสกัด cannabinoids ได้ และจำกัดข้อบ่งใช้ในบางประเทศ  ผลการศึกษาและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องในทางเดียวกัน คือ เห็นด้วยในการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และควรกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบท สำหรับประเทศไทยควรเปิดกว้างให้มีการใช้โดยผู้ให้บริการหรือการรักษาตนเอง โดยวางระบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ผลิต ปลูก แจกจ่าย ใช้ รวมถึงควบคุมโฆษณากำกับให้ครบถ้วน ต้องมีระบบป้องกันการผูกขาดสิทธิบัตร และป้องกันการใช้ที่ไม่ถูกต้อง สรุป: ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ 1. รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานกัญชากลาง โดยให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่อุปาทาน ตั้งแต่ปลูก แปรรูป ขนส่ง จำหน่าย และการใช้ 2. กระทรวงสาธารณสุขควรมีระบบการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในรูปแบบสมุนไพรและสารสกัด มีระบบสั่งจ่ายยาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย โดยควบคุมการนำไปใช้ในทางที่ผิด ป้องกันการผูกขาด และจัดให้มีระบบสิทธิบัตรที่เหมาะสม และ 3. ควรให้ผู้ป่วยมีสิทธิในการรักษาโรคเพื่อการเข้าถึงยา “กัญชา” พืชสมุนไพรท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วย เพื่อช่วยลดการนำเข้ายา และประเทศสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Taupachit W, Kedsomboon N. Medicinal use of cannabis. Isan Journal Pharmaceutical Science. 2017; 13Suppl: S228-40

Kanato M, Leutiyakun P, Rittimontri S. Policy and management of marijuana problems. Case studies in England and the United States. Bangkok: Work Plan for Substance Abuse in Academic Affairs; 2016.

Abuhasira R, Shbiro L, Landschaft Y. Medical use of cannabis and cannabinoids containing products – Regulations in Europe and North America. Eur J of Intern Med. 2018; 49: 2-6.

Kiatying-Angsulee N. Kratom and Cannabis are the country's pharmaceutical security. Ya-Wiphak 2018 ; 36: 3-8.

Rujanathamrong P. Proceedings of management of krathom and marijuana for medicine and health, and social security; 2016 Sep 27; Bangkok, Thailand. Bangkok: publisher unknown; 2016.

Kedsomboon P. Cannabis and kratom research in cancer treatment. Ya-Wiphak 2018; 36: 13-5.

Zarhin D, Negev M, Vulfsons S, Sharon R. Rhetorical and regulatory boundary-work: The case of medical cannabis policy-making in Israel. Soc Sci Med. 2018; 217:1-9.

Rodcharoen N, editors. Proceedings of medical marijuana conference (medical cannabis) and the law: from drugs to medicines; 2018 Oct 18-19; Bangkok, Thailand. Bangkok: Faculty of Law, Chulalongkorn University; 2018.

Health Europa. Legalising medical cannabis– a German perspective [online]. 2018 [cited Dec 9, 2018]. Available from: www.healtheuropa.eu/legalis ing-medical-cannabis-german-perspective/85372/

The Local.de. Seven things to know about weed in Germany [online]. 2018 [cited Dec 9, 2018]. Available from: www.thelocal.de/20180216/five-thin gs-to-know-about-weed-in-germany-420-marijuana

Rujanathamrong P. Thai law on kratom and medical cannabis. Ya-Wiphak 2018; 36: 19-22

Limsathit P. How is the new drug law contributing to addictive plant research? Ya-Wiphak 2018; 36: 23-25.

Sarnrangsit Online. Introducing Dr. Worawan Sait ham, a researcher and product developer. "Oral spray formulations from cannabis extracts" [online]. 2018 [cited Dec 9, 2018]. Available from www2 .rsu.ac.th/sarnrangsit-online- detail/Cannabis05042 018.

Sawangkarn S. Proceedings of NIA unlocks mariju- ana as a medicine; 2018 Oct 30; Bangkok, Thai land. Bangkok: publisher unknown; 2018.

Prachachart.net. The Assembly under the direction of Prayut passed the Budget Act B.E.2563, and proceeded to consider 20 legislations proposed during the rule by the NCPO [online]. 2018 [cited Dec 9, 2018]. Available from: www.prachachat.net/ politics/news-344674.

Landschaft Y, Allao B, Mechoulam R, Afek A. Medical grade cannabis clinical guide. Draft edition 1.1 [online]. 2017 [cited Dec 9, 2018]. Available from: www.xn--4dbcyzi5a.com/en/2018/01/medical- cannabis-official-israeli-clinical-guide/

Health Canada. The cannabis: the facts [online]. 2018 [cited Dec 12, 2018]. Available from: www.ca nada.ca/en/health-canada/news/2018/06/backgrou nder-the-cannabis-act-the-facts.html

Stafford N. Germany considers legalising cannabis for medical use. BMJ. 2015; 351: h5952. doi: 10.11 36/bmj.h5952.

Labiotech.eu. Medical cannabis–new developments in Germany, the EU and Canada [online]. 2018 [cited Dec 9, 2018]. Available from: labiotech.eu/sp onsored/medical-cannabis-new-developments-dent ons/

Aguilar S, Gutiérrez V, Sánchez L, Nougier M. Medicinal cannabis policies and practices around the world [online]. 2018 [cited Dec 9, 2018]. Available from: ttp://fileserver.idpc.net/library/Medicinal%20canna bis%20briefing_ENG_FINAL.PDF.