กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการที่ผู้บริโภคใช้เกณฑ์การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF