ยาแผนจีนและยาแผนตะวันตกที่ใช้ในโรคเบาหวานประเภท 2: ความนิยมและรูปแบบการสั่งใช้ยาของแพทย์

Main Article Content

Ying Hu
กรแก้ว จันทภาษา
อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
Jian Su

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความนิยมในการสั่งยาของแพทย์แผนจีนและศึกษาและศึกษารูปแบบการสั่งใช้ยาแผนจีน (Traditional Chinese Medicines: TCMs) และยาแผนตะวันตก (Western Medicines: WMs) ในโรคเบาหวานประเภท 2 และเพื่อค้นหาเหตุผลและสรุปคำแนะนำในการรักษาโรคเบาหวานโดย WMs และ TCMs วิธีการ: แพทย์ 10 คนจากโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งทั้งจากแผนก TCM และ WM ได้รับการคัดเลือก การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบตัวต่อตัวถูกใช้รวบรวมข้อมูลและตามด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระ -ข้อมูลการสั่งใช้ยาถูกรวบรวมจากเวชระเบียนผู้ป่วยเบาหวาน 412 ราย และสรุปโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย: จากการสัมภาษณ์ ทั้งแพทย์ TCM และ WM เห็นว่า WMs เป็นที่นิยมมากกว่าในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในขณะที่ TCM มักจะใช้ในโรคเบาหวานประเภท 2ระยะเริ่มต้น หรือเพื่อบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ความนิยมในยาเป็นผลมาจากทัศนคติที่มีต่อ TCMs การศึกษา และประสบการณ์ของแพทย์ ลักษณะของยา และอาการของผู้ป่วย ในการศึกษาเชิงปริมาณ ใบสั่งยามากกว่าร้อยละ 90 มียา WMs ส่วน TCM ถูกส่งใช้ในใบสั่งยาเพียง 33 ฉบับโดยมีเพียง 8 ใบเท่านั้นที่มี TCM เพียงอย่างเดียวและ 25 ใบมีทั้ง TCM และ WM ผลการรศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีความสอดคล้อง สรุป: WMs เป็นยาที่ถูกเลือกก่อนใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน ในการเพิ่มการสั่งใช้ TCMs จำเป็นต้องให้แพทย์มีประสบการณ์และต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ TCMs ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

China Health and Family Planning. Statistical yearbook 2016. Beijing: National Health and Family Planning Commission; 2016.

China’s State Council Information Office. A white paper on the development of traditional Chinese medicine from 2016 to 2030 in China. Beijing: State Council; 2016.

Xie W, Zhao Y, Zhang Y. Traditional Chinese medicines in treatment of patients with type 2 diabetes mellitus. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 2011: 726723.

Law of the People’s Republic of China on Practicing Physician in 2009. Delivered at the Tenth Session of the 11th National People's Congress (August 27, 2009).

Chinese Medical Association Diabetes Branch. Chinese diabetes prevention guideline, 2017 version. Chinese Journal of Diabetes Mellitus 2018; 10: 4-67.

McQuade JL, Meng Z, Chen Z, Wei Q, Zhang Y, Bei W, et al. Utilization of and attitudes towards traditional Chinese medicine therapies in a Chinese cancer hospital: A survey of patients and physicians. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012: 504507

Griffiths S, Chung V, Yeoh EK, Wong E, Lau CH, Mok P. Attitude toward traditional Chinese medicine among allopathic physicians in Hong Kong. Hong Kong Med J 2012; 18 Suppl 6: 27-9.

Xu Y, Wang L, He J, Bi Y, Li M, Wang T, et al. Prevalence and control of diabetes in Chinese adults. JAMA 2013; 310: 948-59.

Xu MY. Diabetes Mellitus. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press Publishing; 2016. (in Chinese)

Mhosen AM, Zurina M. Models and theories of prescribing decisions: A review and suggested a new model. Pharm Pract 2017; 15: 990. doi:10.18 549/PharmPract.2017.02.990.

Braun V, Clarke V. Successful qualitative research: A practical guide for beginners. Thousand Oaks, CA: Sage; 2013.

Zhao HL, Tong PC, Chan JC. Traditional Chinese medicine in the treatment of diabetes. Nestle Nutr Workshop Ser Clin Perform Programme 2006; 11: 15-29. doi: 10.1159/000094399.

Liu T, Li X, Zou ZY, Li C. The prevalence and determinants of using Traditional Chinese Medicine among middle-aged and older Chinese adults: Results from the China health and retirement longitudinal study. J Am Med Dir Assoc 2015; 16:1002.e1-5. 14. McCluskey A, Lovarini M. Providing education on evidence-based practice improved knowledge but did not change behaviour: a before and after study. BMC Med Educ 2005; 5:12–40.

Venkataraman S, Stremersch S. 2017. The debate on influencing doctors' decisions: Are drug characteristics the missing link? Manage Sci 2017; 53:1688-1701.

Rees S, Bassford C, Dale J, Fritz Z, Griffiths F, Parsons H, Slowther AM. Implementing an intervention to improve decision making around referral and admission to intensive care: Results of feasibility testing in three NHS hospitals. J Eval Clin Pract. 2019; doi: 10.1111/jep.13167.

Liu X. Analysis and consideration on the current practice of traditional Chinese medicine doctors. Journal of Traditional Chinese Medicine Manage- ment 2011; 7:621-2.