แบบแผนการสั่งยาดอมเพอริโดนเพื่อกระตุ้นน้ำนมในหญิงให้นมบุตรตามเกณฑ์การใช้ ยาสมเหตุผล โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านแม่และเด็กแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ธนพร จิตตะวิกุล
เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
สุระรอง ชินวงศ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาแบบแผนการสั่งยาดอมเพอริโดนเพื่อกระตุ้นน้ำนมในหญิงให้นมบุตรในโรงพยาบาลตามคำแนะนำการใช้ยาในคู่มือโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ 2) ศึกษาลักษณะของหญิงให้นมบุตรและทารกที่มารดาได้รับยาดอมเพอริโดนเพื่อกระตุ้นน้ำนม วิธีการ: งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในหญิงให้นมบุตรที่คลอดบุตรจำนวน 394 รายในช่วง 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2558 การศึกษาเก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยในและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลโดยใช้แบบเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะก่อนการคลอด ลักษณะการคลอด ข้อมูลสุขภาพทารก ข้อมูลการสั่งยาดอมเพอริโดนและยาอื่น และข้อมูลระดับการไหลของน้ำนม ผลการวิจัย: ความชุกของการได้รับยาดอมเพอริโดนเพื่อกระตุ้นน้ำนมในหญิงให้นมบุตร คือ ร้อยละ 8.9 แบบแผนการสั่งยาดอมเพอริโดนครั้งแรก คือ ครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง (วันละ 80 มิลลิกรัม) (ร้อยละ 82.9) ความชุกของการได้รับยาดอมเพอริโดนภายใน 10 วันหลังคลอด คือ ร้อยละ 8.9 ส่วนใหญ่ได้รับยาวันที่ 2 หลังคลอด (ร้อยละ 57.2) ได้รับยาต่อเนื่อง 1 วัน และ 2 วัน (ร้อยละ 42.9 และ ร้อยละ 20.0 ตามลำดับ) หญิงให้นมบุตรร้อยละ 80 ได้รับยาดอมเพอริโดนเมื่อน้ำนมไหลแล้ว หญิงให้นมบุตร 1 ราย ได้รับยาดอมเพอริโดนร่วมกับยาเลโวไทรอกซิน สรุป: มีการสั่งยาดอมเพอริโดนเพื่อกระตุ้นน้ำนมในหญิงให้นมบุตรในโรงพยาบาลในอัตราที่สูง และสั่งยาขนาดเริ่มต้นสูงมากกว่า 30 มก.ต่อวัน การสั่งยาดอมเพอริโดนส่วนใหญ่เป็นการได้รับยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้  จึงควรมีการจัดการความเสี่ยงหลายด้านร่วมกัน และส่งเสริมให้แพทย์สั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Topothai T, Thaijinda C, Cetthaakrikul N, Putthasri V, Boonthamcharoen K, Prakongsai P, et al. The study of the awareness of breastfeeding campaign and powdered milk advertising with knowledge, attitude and preparation for breastfeeding for mothers and relatives [online]. 2015 [cited May 10, 2015]. Available from: ihppthaigov.net/DB/publicati on/attachresearch/325/chapter1.pdf.

Gatti L. Maternal perceptions of insufficient milk supply in breastfeeding. J Nurs Scholarsh. 2008; 40: 355-63.

Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. Training document “Breastfeeding”. Bangkok: The Agricultural Coope rative Federation of Thailand; 2546.

Academy of Breastfeeding Medicine Protocol C. ABM clinical protocol #7: model breastfeeding policy. Breastfeed Med. 2007; 2: 50-5.

Grzeskowiak LE, Lim SW, Thomas AE, Ritchie U, Gordon A. Audit of domperidone use as a galacto gogue at an Australian tertiary teaching hospital. J Hum Lact. 2013;29:32-7.

Mannion C, Mansell D. Breastfeeding self-efficacy and the use of prescription medication: a pilot study. Obstet Gynecol Int J. 2012; 2012: 562704.

Smolina K, Morgan SG, Hanley GE, Oberlander TF, Mintzes B. Postpartum domperidone use in British Columbia: a retrospective cohort study. CMAJ open. 2016; 4: E13-9.

Drugs and Lactation Database (LactMed) [Ionline]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). [2018]. Domperidone; [rev. Jul 20, 2019; cited Jul 23, 19]; Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK501371/

Campbell-Yeo ML, Allen AC, Joseph KS, Ledwidqe JM, Caddell K, Allen VM, et al. Effect of domperi done on the composition of preterm human breast milk. Pediatrics. 2010; 125: e107-14.

Taylor A, Logan G, Twells L, Newhook LA. Human milk expression after domperidone treatment in postpartum women: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Hum Lact 2019; 35: 501-9.

da Silva OP, Knoppert DC, Angelini MM, Forret PA. Effect of domperidone on milk production in mothers of premature newborns: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. CMAJ. 2001; 164: 17-21.

Wannapat M, Suthutvoravut S, Suwikrom S. Effectiveness of domperidone in augmenting breast milk production measured by manual expression in postpartum women in Charoenkrung Pracharak Hospital. Ramathibodi Medical Journal. 2018; 41: 17-26.

Grzeskowiak LE, Smithers LG, Amir LH, Grivell RM et al. Domperidone for increasing breast milk volume in mothers expressing breast milk for their preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol Int J 2018; 125: 1371-78.

Donovan TJ, Buchanan K. Medications for increasing milk supply in mothers expressing breastmilk for their preterm hospitalised infants. Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD005544.

Osadchy A, Moretti ME, Koren G. Effect of domperidone on insufficient lactation in puerperal women: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obstet Gynecol Int J. 2012; 2012: Article ID642893.

Brown TE, Fernandes PA, Grant LJ, Hutsul JA, McCoshen JA. Effect of parity on pituitary prolactin response to metoclopramide and domperidone: implications for the enhancement of lactation. J Soc Gynecol Investig. 2000; 7: 65-9.

Leelakanok N, Holcombe A, Schweizer ML. Dompe ridone and risk of ventricular arrhythmia and cardiac death: a systematic review and meta-analysis. Clin Drug Investig. 2016; 36: 97-107.

Marzi M, Weitz D, Avila A, Molina G, Caraballo L, Piskulic L. Cardiac adverse effects of domperidone in adult patients: a systematic review. Rev Med Chil. 2015; 143: 14-21.

Buffery PJ, Strother RM. Domperidone safety: a mini-review of the science of QT prolongation and clinical implications of recent global regulatory recommendations. N Z Med J. 2015; 128: 66-74.

Hill C, Nicot P, Piette C, Le Gleut K, Durand G, Toussaint B. Estimating the number of sudden cardiac deaths attributable to the use of domperi done in France. Pharmacoepidemiol Drug saf. 2015; 24: 543-7.

van Noord C, Dieleman JP, van Herpen G, Verha mme K, Sturkenboom MC. Domperidone and ventricular arrhythmia or sudden cardiac death: a population-based case-control study in the Netherlands. Drug Saf. 2010; 33: 1003-14.

Grzeskowiak LE, Smithers LG,Amir LH, Grivell RM. Domperidone for increasing breast milk volume in mothers expressing breast milk for their preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Gynaecol Obstet Int J. 2018; 125: 1371-78.

Djeddi D, Kongolo G, Lefaix C, Mounard J, Leke A. Effect of domperidone on QT interval in neonates. J Pediatr. 2008ว 153: 663-66.

Rachuso S. Effectiveness of domperidone in breast milk production augmentation of term cesarean deliveries mothers. Buddhachinaraj Medical Journal 2009; 26: 168-72.

Paul C, Zenut M, Dorut A, Coudore MA, Vein J, Cardot JM, et al. Use of domperidone as a galacta gogue drug: a systematic review of the benefit-risk ratio. J Hum Lact. 2015;31:57-63.

Da Silva OP, Knoppert DC, Angelini MM, Forret PA. Effect of domperidone on milk production in mothers of premature newborns: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. CMAJ. 2001; 164: 17-21.

Buffery PJ, Strother RM. Domperidone safety: a mini-review of the science of QT prolongation and clinical implications of recent global regulatory recommendations. N Z Med J. 2015; 128: 66-74.

Donovan TJ, Buchanan K. Medications for increa- sing milk supply in mothers expressing breastmilk for their preterm hospitalised infants. Cochrane Data base Syst Rev. 2012;3:CD005544.

Osadchy A, Moretti ME, Koren G. Effect of domperi done on insufficient lactation in puerperal women: a systematic review and meta-analysis of randomi zed controlled trials. Obstet Gynecol Int J. 2012; 2012: 642893.

Academy of Breastfeeding Medicine Protocol C. ABM Clinical Protocol #9: Use of galactogogues in initiating or augmenting the rate of maternal milk secretion (first revision January 2011). Breastfeed Med. 2011; 6:4 1-9.

Rational drug promotion sub-committee. Rational Drug Use Hospital Manual [online]. 2015 [cited Oct 10, 2015]. Available from: www.fda.moph.go.th /sites/drug/Shared%20Documents/National-Drug-Policy/06/RDU%20final_220615.pdf.

European Medicine Agency. PRAC recommends restricting use of domperidone [online]. 2014 [cited May 22, 2015]. Available from: www.ema.europa. eu/en/documents/press-release/prac-recommends-restricting-use-domperidone_enpdf.

Chetawan W, Wangpluk M. The use of domperidone to stimulate milk in breastfeeding clinic at health promoting hospital, health promotion region 10 Chiang Mai [online]. 2005 [cited May 22, 2015]. Available from: www.breastfeedingthai.com/galacta gogue-domperidone-motilium.html.

National Statistical Office, United Nations Children’s Fund, Thailand. Multiple indicator cluster survey 2015-2016, final report [online]. 2016 [cited May 4, 2018]. Available from: www.unicef.org/thailand/me dia/201/file/Thailand%20MICS%202015-2016%20 (full%20report).pdf.

Bozzo P, Koren G, Ito S. Health Canada advisory on domperidone: Should I avoid prescribing dompe ridone to women to increase milk production? Can Fam Physician. 2012; 58: 952-3.

Wan EW, Davey K, Page-Sharp M et al. Dose-effect study of domperidone as a galactagogue in preterm mothers with insufficient milk supply, and its transfer into milk. Br J Clin Pharmacol. 2008; 66: 283-9.

Knoppert DC, Page A, Warren J et al. The effect of two different domperidone dosages on maternal milk production. J Hum Lact. 2013;29:38-44.