ผลลัพธ์การให้คำแนะนำและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลนางรอง

Main Article Content

สุนัย อินทำนุ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์การให้คำแนะนำการใช้ยาเคมีบำบัดและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug events: ADEs) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลนางรอง วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบวัดผลก่อนและหลังในตัวอย่างกลุ่มเดียว ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำนวน 27 คน และผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จำนวน 19 คนที่รับยาเคมีบำบัดจากโรงพยาบาลนางรอง การแทรกแซงเป็นการให้คำแนะนำโดยเภสัชกร การศึกษาประเมินผลก่อนและหลังให้คำแนะนำโดยใช้แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาเคมีบำบัดและแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตัวเองของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด การประเมิน ADEs ใช้เกณฑ์ Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) และ Naranjo’s Algorithm ผลการวิจัย: ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงทั้งผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยรายเก่ามีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตัวเองหลังให้คำแนะนำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ADEs ที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม คือ ผมร่วง และในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง คือ อ่อนเพลีย ADEs ในผู้ป่วยทั้งสองประเภทส่วนใหญ่มีความรุนแรงในระดับไม่ร้ายแรง (ร้อยละ 98.80 และร้อยละ 100 ตามลำดับ) ADEs มีความสัมพันธ์ระหว่างยาในระดับน่าจะใช่ร้อยละ 88.75 และร้อยละ 80.00 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ตามลำดับ สรุป: การให้คำแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรในผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการใช้ยาเคมีบำบัด ทราบถึงพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติในการดูแลตัวเอง และทราบข้อมูล ADEs จากการใช้ยาเคมีบำบัด จึงควรสนับสนุนให้มีการแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ningsanon T. Handbook of pharmacist for chemothe- rapy mixing. 2nd ed. Bangkok: Pauramutha Karn Pim; 2009.

Prasertwitayakij N. Adverse drug reaction monitoring on antineoplastic drugs in inpatients at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital [master thesis]. Bang kok: Chulalongkorn University; 1999.

Junlaor W. Chemotherapy monitoring process in breast cancer patients by pharmacist at Buriram hospital. Buriiram: Buriram Hospital; 2007.

Ob-oun T, Kopol J, Phosahut P, Thirasirawate S, Chisong C, PhumartP,et.al. Adverse drug reaction monitoring and counseling in oncologic patients at Mahasarakham Hospital. In: Sripanidkulchai B, editors. The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony”; 2012 Feb 11 – 12; Faculty of Pharmaceutical Sciences, KhonKaen University, KhonKaen. Thailand. KhonKaen; 2012. p.135-43.

Tungjaroen D, Rungsiyapornrat U, Pisetkul C. Medication error in patients receiving chemothe rapy. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2005; 15: 246-53

Chiengaree P. Effects of education and counseling by pharmacist with CD to patients receiving chemotherapy at Suranari Hospital Nakhonratcha sima [independent study]. Mahasarakham: Mahasa rakham University; 2011.

Cushnie B, Hatsarin S.Effects of pharmaceutical care among breast cancer patients undergoing chemo therapy at Udonthani Regional Cancer Center, Thailand. Thai Cancer Journal 2011; 31:93-105.

Maneepun P. Effect of pharmaceutical care in colorectal cancer patients receiving cancer chemo therapy at Khonkaen Hospital [independent study]. Mahasarakham: Mahasarakham University; 2010.

Nontakumjan R. Pharmaceutical care in cancer chemotherapy treated patients at Mahasarakham Hospital [independent study]. Mahasarakham: Mahasarakham University; 2011.

Hatsarin S. Effects of pharmaceutical care in breast cancer chemotherapy treated patients in Udonthani Regional Cancer Centre [independent study]. Mahasarakham: Mahasarakham University; 2010.

Juntakul T. Effects of pharmaceutical care in breast cancer patients receiving chemotherapy at Khonkaen Hospital [independent study]. Mahasara kham: Mahasarakham University; 2010.

Subongkot S, Srisawat S, Pratheepawanit Johns N, Sookprasert A. Outcome of chemotherapy coun seling in oncology patients by pharmacist. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 1: 35-45.

Saransate R, Soorapan S, Pattharachayakul S, Pratheepawanit N. Effects of pharmacist counseling for lymphoma patients at Songklanagarind Hospital: a randomized controlled trial. Songklanagarind Medical Journal 2006; 24:407-17.

Sriboonruang K. Effects of pharmaceutical care in breast cancer patients receiving chemotherapy at Mahasarakham Hospital [independent study]. Maha sarakham: Mahasarakham University; 2007.

Chaichuson P. Drug therapy monitoring in cancer patients at Loei Hospital [independent study]. Maha sarakham: Mahasarakham University; 2009.

Dikken C, Sitzia J. Patients’ experiences of chemo therapy: side-effects associated with5-fluorouracil folinic acid in the treatment of colorectal cancer. J Clin Nurs 1998; 7: 371–79.