กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF