เผยแพร่แล้ว: 2022-09-28

ภาวะระดับโซเดียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช: ความชุกและการจัดการ

ชวนากร พิลากุล, จิรวิทย์ ยอดวันดี, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, สิปณัฐ ศิลาเกษ, ทวนธน บุญลือ (ผู้แต่ง)

820-828

จากหิ้งสู่ห้าง ถอดบทเรียนกรณีศึกษา Eazy Drop® (NU_Drops)

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ (ผู้แต่ง)

868-876

การศึกษาการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมประเทศไทยแบบออนไลน์ พ.ศ. 2564

สมพล ประคองพันธ์, ธนิกานต์ แสงนิ่ม, กัมปนาท หวลบุตตา (ผู้แต่ง)

901-913

พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ธีราพร สุภาพันธุ์, ทวนธน บุญลือ, ฑิภาดา สามสีทอง, ประสิทธิชัย พูลผล, อุไรวรรณ อกนิตย์, จีริสุดา คำสีเขียว, สุทธาสินี สุวรรณกุล, ศิศิรา ดอนสมัคร, น้องเล็ก คุณวราดิศัย (ผู้แต่ง)

983-992

พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานชนิดที่ 2 ในเทศบาลเมืองคอหงส์: การวิจัยแบบผสมวิธี

กนกวรรณ กิมิเส, อุษณีย์ วนรรฆมณี, สุทธิพร ภัทรชยากุล, ประณีต ส่งวัฒนา, ธนเทพ วณิชยากร, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, ธนิษฐา ศิริรักษ์, ไหมมูน๊ะ อาแย (ผู้แต่ง)

993-1008