จากหิ้งสู่ห้าง ถอดบทเรียนกรณีศึกษา Eazy Drop® (NU_Drops)

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ

บทคัดย่อ

นักวิจัยอาจไม่ได้เป็นนักขายที่เก่งในสนามการค้าจริง การนำงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นกระจกสะท้อนทำให้นักวิจัยเห็นตัวเองในอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างออกไป การเข้ามาสู่กรอบความคิดใหม่ที่ตนเองไม่คุ้นเคย สร้างให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ มากมาย กรณีศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยหยอดยาตา Eazy Drop® (NU_Drops) และการนำนวัตกรรมนี้เข้าสู่ตลาด สะท้อนให้เห็นถึงความกังวล ความผิดหวัง และความสมหวัง นักวิจัยต้องย้อนกลับมามองตนว่าไม่สามารถควบคุมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง บทความสรุปบทเรียนจากการนำผลการวิจัยไปใช้จริงในสถานการณ์จริง ซึ่งนักวิจัยท่านอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Poowaruttanawiwit P, Sawatdiwithayayong J, Kham ma P, Wiriyapornprapas S. Review of the present recommendation for eye drop instillation technique. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 788-96.

Poowaruttanawiwit P, Nugard T, Sormad C, Sawatdi withayayong J, Puwarattanawiwit J. Development of technique for eye drops instillation with one hand. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 879-91.

Poowaruttanawiwit P, Khamma P, Wiriyapornpra pas S, Sawatdiwithayayong J, Puwarattanawiwit J. A systematic review of eye drops instillation and development of a new method for general population. Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 751-71.

Poowaruttanawiwit P, Somsai P, Cheepprasob M, Srihirun J, Sawatdiwithayayong J, Luangsawang K, et al. Research and development of eye drop administration aid for general population. Thai Journal of Pharmacy Practice 2021; 13: 944-54.

Srihirun J., Poowaruttanawiwit P. The design and development of an eye drop aid for glaucoma patients. J Med. Devices 2021; 15: 024504.

van der Panne G, van Cees Beers C, Kleinknecht A. Success and failure of innovation: A literature review. Int. J. Innov. Manag 2003; 7: 309-38.

Schroeder K. Why so many new products fail (and it’s not the product) [online]. 2017 [cited Sep 30, 2021] Available from: www.bizjournals.com/bizjour nals/how-to/marketing/2017/03/why-so-many-new-products-fail-and-it-s-not-the.html.

Townsend WR. Innovation and the value of failure. Int J Manag Mark Res 2010; 3: 75-84.

Jaksic-Stojanovic A, Jankovic M. Management and marketing in health institutions. Stud Health Tech nol Inform 2020; 274: 99-107.

Lanzl IM, Poimenidou M, Spaeth GL. Möglichkei ten und Grenzen der medikamentösen Glaukomthe rapie [Possibilities and limitations of eye drops for glaucoma therapy]. Ophthalmologe. 2016; 113: 824 -32.

Nanda T, Tierney P, Blumberg DM. Eye-drop abstinence in glaucoma patients admitted to the hospital service: A single institution assessment. Ophthalmol Glaucoma. 2019; 2: 188-91.

Mammo DA, Strampe M, Naravane A, Mallory PW, Boysen J, Wright MM. Inpatient adherence to topical glaucoma medications before and after an educational intervention. Ophthalmol Glaucoma. 2020; 3: 339-42.

Kholdebarin R, Campbell RJ, Jin YP, Buys YM. Multicenter study of compliance and drop adminis- tration in glaucoma. Can J Ophthalmol. 2008; 43: 454-61.

Davis SA, Sleath B, Carpenter DM, Blalock SJ, Muir KW, Budenz DL. Drop instillation and glauco- ma. Curr Opin Ophthalmol. 2018; 29: 171-7.

Davies I, Williams AM, Muir KW. Aids for eye drop administration. Surv Ophthalmol. 2017; 62: 332-45.

Sakiyalak D, Maneephagaphun K, Metheetrairat, A, Ruangvaravate N, Kitnarong N. The effect of the Thai “Eye Drop Guide” on success rate of eye drop self-instillation by glaucoma patients. Asian Biomed 2017; 8: 221-7.

Poowaruttanawiwit P, Somsai P, Cheepprasob M, Srihirun J, Sawatdiwithayayong J, Luangsawang K, et al. Testing of eye drop aid in simulated patients for glaucoma. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 14: 173-181.