การเข้าถึงวัคซีนขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กต่างด้าวที่อาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พิมาน ธีระคำ
ศรัณย์พร เวียงเงิน
นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยในการเข้าถึงวัคซีนพื้นฐานของเด็กต่างด้าวที่อาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ในผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ปกครองของเด็กต่างด้าวอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ผู้ให้ข้อมูลถูกเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวกร่วมกับการสุ่มแบบลูกโซ่ในผู้ให้ข้อมูลที่เข้าใจและสื่อสารด้วยการพูดภาษาไทย ผู้วิจัย 2 คนจดบันทึกร่วมกับบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และถอดเทปการสัมภาษณ์ แล้วตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้ากับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการสอบถามบุคคลใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยแยกวิเคราะห์สรุปข้อมูลโดยอิสระแบบสรุปแก่นสาระของทัศนคติที่เป็นบวก เป็นกลาง หรือเป็นลบต่อการเข้าถึงวัคซีนขั้นพื้นฐานของบุตร ผลการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลเป็นชาวเมียนมาร์จำนวน 11 คนที่เป็นบิดาหรือมารดาของบุตรที่กำเนิดในประเทศไทย ทุกคนทำงานรับจ้างในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทราบขั้นตอนการรักษาพยาบาล และสามารถจัดการเอกสารสิทธิของตัวเองและบุตรได้ครบถ้วน นายจ้างและบุคคลรอบข้างให้ความช่วยเหลือแนะนำเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล บุคลากรในสถานพยาบาลมีความเป็นมิตรและให้คำแนะนำการรับวัคซีนแก่บุตร การเดินทางสะดวกจึงไปรับวัคซีนตามนัดได้ครบถ้วน และสามารถจ่ายค่าวัคซีนเพิ่มเติมได้ สรุป: แม้จะยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลางในเรื่องการให้บริการวัคซีนพื้นฐานแก่เด็กต่างด้าว แต่ผู้ปกครองเด็กต่างด้าวที่อาศัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่มีความตั้งใจและสามารถแสดงพฤติกรรมในการเข้าถึงวัคซีนขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีทัศนคติที่ดีต่อการรับวัคซีนและข้าใจในระบบประกันสุขภาพ ผู้ให้ข้อมูลคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่เป็นนายจ้างและคนใกล้ชิดในเรื่องสิทธิการรับวัคซีน และสามารถเข้าถึงบริการได้ทั้งเรื่องสิทธิ การเดินทาง และค่าใช้จ่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Notification of the Ministry of Public Health on migrant health examination B.E.2562 [online]. 2019 [cited Nov 11, 2019]. Available form: dhes.moph.go.th/wp -content/uploads/2019/05/ประกาศกระทรวงสาธารณ สุข-เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว2562.pdf.

Law Division, National Health Security Office. Law of National Health Security Office. 5th ed. Bangkok: Srimuang Publishing; 2014.

Department of Strategic and Data for Development, Chiangmai Governor Office. Summary of general information of Chiangmai [online]. 2014 [cited Nov 11, 2018]. Available form: www.chiangmai.go.th/ma naging/public/D8/8D01Feb2017150134.pdf.

Chaikaew N. Political, economic and social conditions of Burmese labour in Chiang Mai City [dissertation]. Chiangmai: Chiangmai University; 2004.

Meeyai AK, Aeumsirithavorn S, Pittayawonganon J, Thammawijaya P, Kongyoo P, Kongyoo S, et al. Recurrent of vaccine-preventive diseases in Thai land: A case study of pertussis, mump, measles, German measles, and viral hepatitis A [online]. 2017 [cited Jan 16, 2018]. Available from: 164.115. 27.97/digital/files/original/87531e21426c66c3a6cc7e4684de1da4.pdf

Khantayaporn T, Shinworrrasopak P, Singhkul N, Silpwuttiya S, Ditthawong N, Phanathanasan K. Estimate of migrant in Bangkok for development a service planning of family, mother and child, and vaccination [online]. 2012 [cited Sep 30, 2021]. Available from: kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handl e/11228/3880/hs2059.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Kosiyaporn H, Suphanchaimat R, Nipaporn S, Wan wong Y, Nopparattayaporn P, Poungkanta W, et al. Budget impact and situation analysis on the basic vaccination service for uninsured migrant children in Thailand. Journal of Health System Research 2018; 12: 404-19.

Kamwan A, Kessomboon P. Health services accessi bility for migrant workers in Chiangkhan district, Loei province. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University 2016; 4: 359-74.

Thongkiew M. Access to health insurance and health care services of immigrant workers: A case study of Nakornping hospital, Chiang Mai Province [disser tation]. Chiangmai: Chiangmai University; 2016.

Thagoengphol S. Migrant worker administration of entrepreneurs manufacturing industry in Doi Saket municipality area, Chiang Mai Province [disser tation]. Chiangmai: Chiangmai University; 2019.

Notification of the Ministry of Public Health on migrant health examination B.E.2558 [online]. 2015 [cited Sep 30, 2021]. Available form: dhes.moph.go .th/wp-content/uploads/2018/11/1.แรงงานต่างด้าว-30-3-58.pdf

Hattapradit F, Kaewsawat S, Thanapop S. Needs for health insurance of migrant workers in Muang District, Nakhon Si Thammarat Province. Journal of Health Science 2019; 28(Suppl 1): S41-S50.

Wongmoolitthikorn N. Employment of migrant workers of the construction entrepreneurs in Chiang Mai Province [dissertation]. Chiangmai: Chiangmai University; 2009.

Chiangmai Provincial Labor Office. Situation and key indicators of labor situation in Chiangmai [online]. 2012 [cited Sep 30, 2021]. Available from: chiangmai.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/18/2 020/05/สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่-1-2563.pdf.

Daeja T. Lifestyle of transnational women workers as cleaning staff of a company in Chiang Mai province [dissertation]. Chiangmai: Chiangmai University; 2015.

Department of Health System Development and International Co-Operation, Health Administration Division. Manual of good practices in integration for migrant, follower, and victim of trafficking. Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2014.