พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Main Article Content

ธีราพร สุภาพันธุ์
ทวนธน บุญลือ
ฑิภาดา สามสีทอง
ประสิทธิชัย พูลผล
อุไรวรรณ อกนิตย์
จีริสุดา คำสีเขียว
สุทธาสินี สุวรรณกุล
ศิศิรา ดอนสมัคร
น้องเล็ก คุณวราดิศัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีการ: การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้เก็บข้อมูลในนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ซึ่งกำลังศึกษาในระดับ  ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ logistic regression เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลการวิจัย: นักศึกษาที่เข้าร่วมการศึกษา 1,890 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.43) ความชุกของการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา คือ ร้อยละ 25.29 ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง (ร้อยละ 37.75) และส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากแพทย์ และค้นหาด้วยตนเอง สรุป: ประมาณหนึ่งในสี่ของกลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง และมักได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแพทย์และค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Food and Drug Administration. Dietary supplement labeling guide [online]. 2009 [cited Jan 18, 2022]. Available from: food.fda.moph.go.th/law/data/annou n_ moph/P405.PDF.

Food and Drug Administration of Thailand. FDA registration [online]. 2021 [cited Dec 4, 2021]. Available from: porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/ main/search_center_main.aspx.

Suttajit S. Natural products for health. Chiang Mai: Chiang Mai University; 1997.

Nambuddee N. The future of dietary supplements and adjustment of marketing strategy in Thai. Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University 2016; 18: 353-74.

Dorsch KD, Bell A. Dietary supplement use in adolescents. Curr Opin Pediatr 2005; 17: 653-7.

TMB Analytics. Food supplement business trends in the emergence of online retail channels 2017 [online]. 2018 [cited Dec 4, 2021]. Available from: media.tmbbank.com/uploads/analytics_industry/file/media/523_file_th.pdf?180514014202.

Supapon S. Behaviors and demands of elderly dietary supplement in Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University 2020; 10: 12-21.

Sriratai Y, Suwannaphant K, Kansin S, Chuekuna S. Factors associated with the consumption of food supplements among working-age group in Phrathatbangphuan sub-District, Muang district, Nong Khai province, Thailand. International Journal of Public Health and Health Sciences 2021; 3: 13-22.

Dickinson A, Blatman J, El-Dash N, Franco JC. Consumer usage and reasons for using dietary supplements: report of a series of surveys. J Am Coll Nutr 2014; 33: 176-82.

Lieberman HR, Marriott BP, Williams C, Judelson DA, Glickman EL, Geiselman PJ, et al. Patterns of dietary supplement use among college students. Clin Nutr 2015; 34: 976-85.

Sritoomma C, Muktabhant B. Dietary supplement consumption behaviour of Bachelor’s degree students in social sciences, Khon Kaen University. KKU Journal for Public Health Research 2015; 8: 6-13.

Thongmeekhaun T, Sateuw S, Paekaew J. Correlation and predictive power of risk perception affecting risk protection behaviors from using cosmetic products among nursing students. Nursing Journal of the Ministry of Public 2018; 28: 94-106.

Radwan H, Hasan HA, Ghanem L, Alnajjar G, Shabir A, Alshamsi A, et al. Prevalence of dietary supplement use and associated factors among college students in the United Arab Emirates. J Community Health 2019; 44: 1135-40.

Kantiwong A. A development of educational environment test for medical Students. Royal Thai Army Medical Journal 2017; 70: 229-38.

Sangprasert P. Health promotion in differently age population in Thai community. Thai Science and Technology Journal 2013; 21: 711-21.

Kobayashi E, Sato Y, Umegaki K, Chiba T. The prevalence of dietary supplement use among college students: A nationwide survey in Japan. Nutrients 2017; 9: 1250. doi:10.3390/nu9111250.

Lovell GP, Nash K, Sharman R, Lane BR. A cross-sectional investigation of depressive, anxiety, and stress symptoms and health-behavior participation in Australian university students. Nurs Health Sci 2015; 17: 134-42.

Osako M, Takayama T, Kira S. [Dietary habits, attitudes toward weight control, and subjective symptoms of fatigue in young women in Japan]. Nihon Koshu Eisei Zasshi 2005; 52: 387-98.

del Balzo V, Vitiello V, Germani A, Donini LM, Poggiogalle E, Pinto A. A cross-sectional survey on dietary supplements consumption among Italian teen-agers. PLoS One 2014; 9: e100508.

Wilson KM, Klein JD, Sesselberg TS, Yussman SM, Markow DB, Green AE, et al. Use of complementary medicine and dietary supplements among U.S. adolescents. J Adolesc Health 2006; 38: 385-94.

Kriengsinyos W, Butryee C, Inthararak P. Establish- ment of the maximum limit for vitamins and minerals in dietary supplement by using risk analysis Thai Journal of Toxicology 2011; 26: 105-20.

Pongutta S, Sirichakwal P, Chittchang U, Puwastien P, Rojroongwasinkul N, Sranacharoenpong K, et al. Nutrient Profiling: a tool to strengthen nutrition intervention in Thailand. Journal of Health Science 2015; 24: 1030-40.

Chonwihanpa W. Prevalence of inappropriate use of health products for weight control among female teenagers in Saraburi province and factors affecting it Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 443-55.

Chotthitaporn N, Klaewkla J, Sompopcharoen M. Factors affecting to purchasing decision on dietary supplement products for beauty through internet among professional nurses. Thai Red Cross Nursing Journal 2019; 12: 151-64.

Phonchai B. A study of attitude and dietary supple ment product consumption behavior among nursing student in Nakhon Phanom University. Thai Food and Drug Journal 2016; 23: 51-7.

Musaiger AO, Abahussain NA. Attitudes and practices of complementary and alternative medicine among adolescents in Saudi Arabia. Glob J Health Sci 2014; 7: 173-9.

Koontawee J, Kaewta R, Chaitiang N, Sutatong N. Factors related to dietary supplement behavior consumption: A case study of undergraduate university students, in the northern Thailand. Public Health Policy and Laws Journal 2020; 6: 109-25.

Kengkla S, Saokaew S. Factors affecting consump- tion of health products among diabetes patients at Thapla hospital, Uttaradit. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 12: 923-31.

Kanjamajittra C. Unrealistic health and uncontrolled Ads in Thai Health 2011: HIA mechanism for developing health policy for life and health. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2011.

Saisin W, Lerkiatbundit S. Effects of the use of criteria for credibility evaluation of websites with advertisings of health products by consumers: a case study of food supplements. Thai Jornal of Pharmacy Practice 2021; 13: 228-41

Sadovsky R, Collins N, Tighe AP, Brunton SA, Safeer R. Patient use of dietary supplements: a clinician's perspective. Curr Med Res Opin 2008; 24: 1209-16.

Geller AI, Shehab N, Weidle NJ, Lovegrove MC, Wolpert BJ, Timbo BB, et al. Emergency department visits for adverse events related to dietary supplements. N Engl J Med 2015; 373: 1531-40.

Choeisuwan V. Health literacy: concept and application for nursing practice. Royal Thai Navy Medical Journal 2017; 44: 183-97.

Chaoayachai W, Prompahakul R, Prasertsang A. Health literacy and new normal in older adults Journal of The Royal Thai Army Nurses 2021; 22: 41-8.

Kunawaradisai K, Chanakit T, Trisilanunt J, Nuangwanna T, Kanjanakaroon W. Teaching and learning about food supplement in pharmacy curriculum of Thailand. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2010; 5: 146-53.

Saramon P, Ruengorn C, Seangphichai S, Wonghankla B. Epidemic of inappropriate health products and associated adverse events among chronic disease patients in border area, Wieng Kan District, Chiang Rai Province. Thai Jornal of Pharmacy Practice 2019; 11: 307-17.

Booddawong B, Yoongthong W. Community empowerment in the management of the problems on inappropriate drugs and health products: case study of Nonkhun district, Sisaket province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 331-43.