ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: กรณีศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ธนพงศ์ ภูผาลี
อิสรา จุมมาลี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวในประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบพรรณนา เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามที่วัดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรค COVID-19 ผลการวิจัย: ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุช่วงระหว่าง 41 – 60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ในด้านความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่ตอบคำถามได้ถูกต้องโดยความรู้ในระดับสูง (ร้อยละ 83.9 ของตัวอย่าง) ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนทัศนคติรายข้อในระดับสูง และมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 80.0) คะแนนพฤติกรรมรายข้อและพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ75.0) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อCOVID-19 มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป: ตัวอย่างมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 อยู่ในระดับสูง ตัวแปรทั้งสามมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก บุคลากรทางสุขภาพจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการป้องกันโรคนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Leelarasamee A. Interesting topic about COVID-19 from Corona virus infection SARS-CoV-2[online]. 2020 [cited Jan 23, 2021]. Available from: tmc.or.th/ pdf/Covid-19-MD-AmornUpdate.pdf.

Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention. COVID-19 epidemic prevention and control manual for workplace. Jiangsu: Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Preven- tion; 2020.

Department of Disease Control. Information for self-prevention from COVID-19 [online]. 2020 [cited Jan 23, 2021]. Available from: ddc.moph.go.th/viralpneu monia/file/ introduction/introduction01.pdf.

Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus (COVID-19) [online]. 2020 [cited Mar 21 , 2021]. Available from: www.cdc.gov/coronavirus/ 2019-ncov/index.html.

World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic 2020 [online]. 2020 [cited Nov 23, 2021] Available from: www.who.int/emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019.

Department of Disease Control. Situation of Corona virus infectious COVID -19 [online]. 2021 [cited Mar 21, 2021] Available from: ddc.moph.go.th/uploads/ck editor2//files/1)%20วิเคราะห์สถานการณ์%20covid%2 0(15%20มค64cp).pdf.

Department of Disease Control. Corona virus infec- tion 2019 (COVID-19) [online]. 2020 [cited Nov 23, 2021] Available from: ddc.moph.go.th/viralpneumoni a/index.php.

Regulation issued under section 9 of the emergency decree on public administration in emergency situa tions B.E. 2548 (2005) (No. 1). Royal Gazette No. 137, Part 69D special (Mar 25, 2020).

Regulation issued under section 9 of the emergency decree on public administration in emergency situa tions B.E. 2548 (2005) (No. 18). Royal Gazette No. 138, Part 22D special (Jan 29, 2021).

Regulation issued under section 9 of the emergency decree on public administration in emergency situa tions B.E. 2548 (2005) (No. 38). Royal Gazette No. 138, Part 279D special (Nov 13, 2021).

Department of Disease Control. Guidelines for the prevention of coronavirus disease 2019 (COVID-19) or COVID-19 for the general public and at risk groups [online]. 2021 [cited Nov 15, 2021]. Available from: ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_protecti on/int_protection_030164.pdf

Chapakiya F, Yalor M, Le CN, Kaewsawat S. Information exposure, perceived susceptibility and preventive behaviors relating to Coronavirus disease 2019 among people living in Nakhon Si Thammarat province. Journal of the Health Education Profes- sional Association 2020; 35: 39-58.

Phansuma D, Boonruksa P. Knowledge, attitudes, and preventive behaviors of COVID-19 among residents in Pru Yai sub-district, Muang district, Nakhon Ratchasima province. Srinagarind Medical Jounal 2021; 36: 597-604.

Bangkok Business News. Ministry of Health reveals the latest Thailand COVID surveys that Thai people raised high guard as that in the first wave of endemic [online]. 2021 [cites Nov 17, 2021] Available from: www.bangkokbiznews.com/news/944342.

Schwartz N E. Nutritional knowledge, attitude and practice of high school graduated. J Am Diet Assoc 1975; 66: 28-31.

Neuman WL. Social research method: qualitative and quantitative approaches. Essex: Allyn & Bacon; 1991.

Pengsawat W. Research methodology. Bangkok: Suwiriyasarn, 2008.

Khumsaen N. Knowledge, attitudes, and preventive behaviors of COVID-19 among people living in Amphoe U-thong, Suphanburi province. Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi province 2021; 4: 33-48.

Kuna A, Jomsuriya S, Kaewsawat S, Khammanee chan P, Lee C N. Threat appraisal on COVID-19 among elderlies in Tha-Pho sub district, Sadao district, Songkhla province. Journal of the Health Education Professional Association 2020; 35: 38-48.

Waehayi H. Severity perception and preventive behavior on the Coronavirus disease -2019 among youth at Sateng-Nok sub district, Muang district, Yala province. Academic Journal of Community Public Health 2020; 6: 158-68.

Glomjai T, Kaewjiboon J, Chachvarat T Knowledge and behavior of people regarding self-care preven- tion from novel Coronavirus 2019 (COVID-19). Journal of Nursing, Public Health, and Education 2020; 21: 29-39.