เผยแพร่แล้ว: 2019-06-13

ปกและสารบัญ

วารสาร เภสัชกรรมไทย (ผู้แต่ง)

การพัฒนาแนวทางการบริบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับ ทีมสหสาขาวิชาชีพสำหรับผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์

ศิรประภา สนสี, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, ฉลองชัย ทุนดี, อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ (ผู้แต่ง)

483-503

การสำรวจความต้องการช่องทางการเติมยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ชวนชม ธนานิธิศักดิ์, ศุจีรัตน์ ถาดี, สุพิชฌาย์ อังกาบสุวรรณ, เหม่ยเสียน พงศ์วิไลรัตน์, ธีรพล ทิพย์พยอม (ผู้แต่ง)

504-514

สถานการณ์การนำผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้ารับการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่

อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ, ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (ผู้แต่ง)

515-530

ประสิทธิภาพของแบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาลิเทียมในผู้ป่วยชาวไทย

จันทิมา เมทนีธร, มนุพัศ โลหิตนาวี, ภวนันท์ สว่างจันทร์, อรภรณ์ สวนชัง (ผู้แต่ง)

531-539

การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในแผลจากสุนัขและแมวกัด/ข่วน

พรชนิตว์ หมื่นหน้า, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ (ผู้แต่ง)

540-551

ผลของมาตรการแก้ปัญหาการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายในวิทยุท้องถิ่น

ราชัน คงชุม, สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

586-602

มาตรการในการควบคุมกำกับร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาดำเนินคดี

อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย, นุศราพร เกษสมบูรณ์, สุภนัย ประเสริฐสุข (ผู้แต่ง)

603-613