กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการใช้ยาฉีดอินซูลิน ชนิดปากกาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2: การทดลองเชิงสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy