ผลการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเรื่องร้านชำคุณภาพซึ่งปลอดยาห้ามจำหน่าย

Main Article Content

นวเรศ เหลืองใส
ชิดชนก เรือนก้อน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเรื่องร้านชำคุณภาพซึ่งปลอดยาห้ามจำหน่าย วิธีการ: การศึกษาเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มซึ่งวัดผลก่อนและหลังการให้สิ่งทดลอง กลุ่มศึกษา คือ อสม. ในตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง จำนวน 30 ราย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น อสม.คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (อสม. หมอยาอาสา) ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องยา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับประเภทของยาตามกฎหมาย ยาห้ามจำหน่ายในร้านชำตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และบทลงโทษ การอบรมยังประกอบด้วยการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ กลุ่มควบคุมเป็น อสม. ในตำบลนาคา จำนวน 30 คน ที่ปฏิบัติงานตามปกติ การศึกษาวัดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจัย: หลังการให้สิ่งทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (15.47±4.48 และ 10.50±2.62 จากคะแนนเต็ม 20 ตามลำดับ, P<0.001) ทัศนคติก่อนและหลังการศึกษาของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.950) กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติงานฯ มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (4.04±0.52 และ 3.73±0.59 จากคะแนนเต็ม 5, P=0.034) สรุป: การพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในประเด็นร้านชำคุณภาพซึ่งปลอดยาห้ามจำหน่ายทำให้ความรู้และการปฏิบัติ ของ อสม. เพิ่มขึ้นในกลุ่มทดลอง แต่ไม่พบความแตกต่างของทัศนคติ การวิจัยในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมในระยะที่ยาวขึ้นและเก็บผลลัพธ์คือจำนวนร้านชำที่ปลอดยาห้ามจำหน่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Tantian P. Self-medication behavior of Thai people. J Hematol Transfus Med 2009; 19: 309-16.

2. Office of the Council of State. Thai Drug Act B.E. 2510 [online]. 2010 [cited Jul 22, 2018]. Available from:web.Krisdika.go.th/data/law/law2/%c04-20-999 9-update.pdf.

3. Pentongdee K. Interventions for inappropriate drugs in communities: case studies of Yasothorn. In: Sirisinsuk Y, editors. Report on situation on drug system in 2011. Bangkok: Usa printing; 2011. p. 64-5.

4. Phumart P, Phodha T, Thamlikitkul V, Riewpaiboon A, Prakongsai P, Limwattananon S. Health and economic impacts of antimicrobial resistant infections in Thailand: a preliminary study. Journal of Health Systems Research 2012; 6: 352-60.

5. Wiriyanutai P. Prevalence and characteristics of groceries that provided antibiotics in Ngao District, Lampang Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 166-77.

6. Tha Bon Sub-district Health Promotion Club. Program for a quality grocery, consumers’ safety, and community empowerment [online]. 2018 [cited Aug 12, 2018]. Available from: localfund.happynet work.org/ paper/21114.

7. Burirum Provincial Health Office. Grocery and supermarket standard inspection in Nonghong District, Burirum province [online]. 2018 [cited Aug 12, 2018]. Available from: 203.157.162.13/~nong hong/nonghong/ downloads/supermagat.doc.

8. Poopalee T, Arpasrithongsakul S, Yingyod W, Saengsuwan T, Aummart L. Development of groceries without dangerous drug with community involvement in Phon Sung Subdistrict, Sakon Nakhon. FDA Journal 2014; 21: 63-77.

9. Khonkaen Municipality. Certified clean and safe grocery [online]. 2018 [cited Aug 20, 2018]. Available from: www.kkmuni.go.th/2017/article/news /1031.

10. Health Systems Research Institute. The fourth decade of primary health care and future of community health volunteers [online]. 2011 [cited Aug 20, 2018]. Available from: www.hsri.or.th/ researcher/media/issue/detail/4614.

11. Pitchat C, Ruengorn C. Health promoting volunteers’ skill development for protection of consumers’ safety from drugs available at grocery shops. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Suppl.): 395-402.

12. Wachiratrirat P. Factor of distribution Ya-Chud, steroid drug in grocery region of Kok Krua health promoting hospital [online]. 2010 [cited Aug 20, 2018]. Available from: www.scphkk.ac.th/scphkk/up loads/file/1(15).doc.

13. Koonyodying A. Prevalence and characteristics of antibiotics providing groceries in Amphoe Wangneau, Lampang province. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2015; 7: 57-63.

14. Tomacha N. Problematic drugs in communities and solution: data from 13 provinces confirmed the risk from the availability of problematic drugs. Yawipak 2013; 5: 10-12.

15. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Law- rence Erlbaum; 1988.

16. Hnuploy K. Factors relating to village health volunteer performance, Phattalung province. [master thesis]. Songkla: Thaksin University; 2009.

17. Tiewsuwan B. Performance effectiveness of village health volunteers in community primary health care centers in Petchaboon Province, Thailand. [master thesis]. Bangkok: Mahidol University; 2001.