กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบแผนและผลลัพธ์ทางคลินิกจากการใช้ยาต้านจุลชีพรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบ ในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter baumannii ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF