มาตรการในการควบคุมกำกับร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาดำเนินคดี

Main Article Content

อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย
นุศราพร เกษสมบูรณ์
สุภนัย ประเสริฐสุข

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์นโยบายและมาตรการในการควบคุมกำกับร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาดำเนินคดี เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เหมาะสม วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการดำเนินคดี ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียกับการควบคุมกำกับและดำเนินคดีกับร้านขายยาระหว่างเดือน กันยายน–ธันวาคม 2560 ผลการศึกษา: ในปัจจุบันมาตรการที่ใช้ในการควบคุมกำกับร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาดำเนินคดีรวมถึงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ยังขาดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังไม่มีมาตรการในการเร่งรัดการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการพิจารณาดำเนินคดี การออกคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตร้านขายยาของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการยาก่อน ทำให้ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายกับร้านขายยาที่กระทำผิดต้องใช้เวลาที่ยาวนาน ในบางคดีใช้เวลามากกว่าสองปี ลักษณะดังกล่าวถือเป็นช่องว่างที่สำคัญทำให้เกิดความเสี่ยงกับผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้เสียกับการควบคุมกำกับและดำเนินคดีกับร้านขายยายังขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบติงาน สรุป: เพื่อให้การควบคุมกำกับร้านขายยาที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาดำเนินคดีมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตร้านขายยา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้เป็นแนวทางในการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตร้านขายยาที่มีการกระทำความผิดได้ทันที เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับประชาชนในการใช้บริการจากร้านขายยาเหล่านั้น นอกจากนี้ ควรจัดทำคู่มือการดำเนินคดีและควบคุมกำกับร้านขายยาเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology. The 2015 survey on health and welfare. Bangkok: National Statistical Office; 2016.

2. Bureau of Drug Control, Food and Drug Administra- tion. Statistics of drug licensing in each province [online] 2017 [cited Dec 20, 2017]. Available from: www.fda.moph.go.th/sites/Drug/SitePages/Queries.aspx

3. Food and Drug Administration. Annual report 2016. Nonthaburi: Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2017.

4. Khonkaen Provincial Health Office. Annual report 2016. Khonkaen: [n.p.]; 2016.

5. Wall G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy Plan 1994; 9: 353-70.

6. Rural and Local Consumer Health Products Promo tion Protection Division, Food and Drug Administra tion. Laws and regulations enforced by FDA. Bang kok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2013.

7. Ministerial Regulation on Application and issuance of license to modern pharmacies B.E. 2556. Royal Gazette No. 130, Part 126A (Dec 27, 2013).

8. Chaisumritchoke ST, Sriviriyanupap W. Code of Laws for Pharmacists. Bangkok: Usa Printing; 2017.

9. Food and Drug Administration. Notification of the Ministry of Public Health Re: Appointment of competent officers and regulations of the Food and Drug Administration. [n.p.]; 2013.

10. Office of the Prosecutor for the Protection of the Rights. Legal aid and enforcement in Khon Kaen. Bangkok: Judthong; 2016.

11. Place of Entertainment Act B.E. 2509. Royal Gazette No. 83, Part 88 (Oct 4, 1966).