ผลของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558-2559 และ พ.ศ. 2560-2561

Main Article Content

วนิดา นิมิตรพรชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (drug and non-drug medical supplies: DMS) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 เปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2558-2559 และ พ.ศ. 2560-2561 วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 และ 2558-2559 โรงพยาบาลจัดซื้อ DMS โดยยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีทางพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การจัดซื้อดำเนินการตามประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้าน DMS โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วม หรือคณะทำงานย่อย และประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนจัดซื้อ DMS พ.ศ. 2557 รวมทั้งเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยาและส่งเสริมการขาย DMS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 การจัดซื้อ DMS ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พรบ.การจัดซื้อจ้ดจ้างฯ พ.ศ. 2560) ผลการวิจัย: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 การจัดซื้อยาผ่านการสอบราคาระดับเขตทั้งหมด 54 รายการ ทำให้โรงพยาบาลทั้งหมดในเขตประหยัดได้ 58,126,068 บาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 การสอบราคายาในระดับเขต รอบที่ 1 ทั้งหมด 30 รายการ ได้สัญญาระดับเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทำให้โรงพยาบาลทั้งเขตประหยัดได้ 33,078,912 บาท และเฉพาะโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ประหยัดได้ 13,767,074 บาท  การสอบราคายาในระดับเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ ทำให้ราคายาลดลง และประหยัดได้ 418,928 บาท ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 การสอบราคายาในระดับโรงพยาบาลทำให้ประหยัดได้ 676,508, 727,909, 2,289,042 และ 37,937 บาท ต่อปีตามลำดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 การจัดซื้อ DMS ตาม พรบ.การจัดซื้อจ้ดจ้างฯ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ดำเนินการในยา 8 รายการ ช่วยประหยัดค่ายาในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 4,567,267 บาท มาตรการกำหนดราคากลางของยาทำให้บริษัทยาที่กำหนดราคายาสูงกว่าราคากลางต้องลดราคาลง จำนวน 5 รายการ ทำให้ประหยัดในโรงพยาบาล 5,648,472 บาท โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ซื้อยาถูกกว่าราคากลาง จำนวน 14 รายการ ประหยัด 4,924,650 บาท สัญญาของการสอบราคาเขตรอบ 2 ปี พ.ศ. 2561 ในยา 5 รายการ ทำให้ประหยัดในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 418,928 บาท การสอบถามความเห็นของคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดซื้อ DMS ใน ปีงบประมาณ 2556-2561 พบว่า วิธีการจัดซื้อ DMS โดยวิธีประกาศเชิญชวนในวิธี e-bidding ทำให้มีการแข่งขันมากขึ้นและโรงพยาบาลได้ยาที่มีราคาเหมาะสม ตลอดจนสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว สรุป: การจัดซื้อ DMS ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธี e-bidding และการกำหนดราคากลางเป็นวิธีที่ทำให้ประหยัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Office of the Prime Minister. Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E. 2535 [online]. 1992 [cited Nov 9, 2018]. Available from: kmcenter.rid.go.th/kcsupply/doc/law/procurement2535_E.pdf.

2. Office of the Prime Minister. Regulations of the Office of the Prime Minister on Electronic Procurement B.E. 2549 [online]. 2006 [cited Nov 9, 2018]. Available from: www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/a nnouncement/eAuction_regulation2549%5B1%5D_0.pdf

3. Ministry of Public Health. Declaration of the Ministry of Public Health on Guideline for Management of Drugs and Non-medical Supplies by Committee or Joint Committee or Sub-committee B.E. 2557 [on line]. 2014 [cited Nov 9, 2018]. Available from: phdb. moph.go.th/phdb2017/index.php?&p=1&type=3&t=3&id=24&n_id=217&sec=2.

4. Ministry of Public Health. Declaration of the Ministry of Public Health on Guideline for Planning on Purchasing Drugs and Non-medical Supplies B.E. 2557 [online]. 2014 [cited Nov 9, 2018]. Available from: phdb.moph.go.th/phdb2017/index.php?&p=1&t ype=3&t=3&id=24&n_id=217&sec=2.

5. Ministry of Public Health. Declaration of the Ministry of Public Health on Ethics Criteria in Procurement and Promotion of Drugs and Non-medical Supplies [online]. 2014 [cited Nov 9, 2018]. Available from: phdb.moph.go.th/phdb2017/index.php?&p=1&type=3&t=3&id=24&n_id=217&sec=2.

6. Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560. Royal Gazette No, 134, Part 24A (Feb 24, 2017).

7. Thaithong K, Kessomboo N, Sukamoloson S. Opportunitities and challenges for drug procurement under the Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560: Case Study of Sokon Nakhon Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017; 11: 257-67.

8. Silaparatsamee P. Training for Procurement Personnel within the Third Region. Lecture presented at Sawanprachalux Hospital; 2017; Sawanprachalux Hospital.