กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558-2559 และ พ.ศ. 2560-2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF