การประเมินกระบวนการของการผสมผสานวิธีการสำรวจแบบเร่งด่วนร่วมกับ การสนทนากลุ่มในการค้นหาปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านโนนหัวนา ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

สุชาดา กาบิน
ทิพาพร กาญจนราช
ดุจฤดี ชินวงศ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้วิธีการสำรวจแบบเร่งด่วนร่วมกับวิธีการสนทนากลุ่มเพื่อค้นหาปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การปฏิบัติได้เองของชุมชน 3) การใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน และ 4) ระยะเวลาดำเนินการที่สอดคล้องกับปฏิทินชุมชน วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการประเมินกระบวนการของการทดลองภาคสนาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน 22 คนในหมู่บ้านโนนหัวนา ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่อาสาเป็นผู้นำในการออกแบบ วางแผน และค้นหาปัญหาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ก่อนดำเนินการ ผู้วิจัยอบรมตัวอย่างและแจกคู่มือการค้นหาปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ การประเมินความเหมาะสมของวิธีการค้นหาปัญหาทำโดย 1) ผู้วิจัยใช้แบบประเมินและแบบจดบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 2) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อวิธีการและการอภิปรายกลุ่ม ผลการวิจัย: ผลการประเมินโดยผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกัน คือ วิธีการสำรวจแบบเร่งด่วนและการสนทนากลุ่มมีลักษณะที่ 1) ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการได้ในระดับมาก 2) ชุมชนสามารถปฏิบัติขั้นตอนส่วนใหญ่ได้เอง 3) มีการใช้ทรัพยากรในชุมชนดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ และ 4) ช่วงเวลาดำเนินการสอดคล้องกับปฏิทินชุมชนมาก กิจกรรมที่ชุมชนยังขาดศักยภาพในการดำเนินการ คือ การพัฒนาแบบสำรวจ การวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สรุป: วิธีการสำรวจแบบเร่งด่วนและการสนทนากลุ่มมีความเหมาะสมในการใช้เพื่อค้นหาปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เภสัชกรปฐมภูมิที่รับผิดชอบงานดูแลสุขภาพชุมชน ควรหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการออกแบบสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายเพื่อให้ชุมชนสามารถค้นหาปัญหาได้ด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Prapunwattana M. Standard of hospital pharmacy 2012; 7: 189-99.

2. Haber D. Community-oriented primary care: applying the model to a senior center. Fam Community Health 1996; 19: 33-9.

3. Wilson J, Tingle J. Clinical risk modification: a route to clinical governance. Oxford; Boston: Butterworth-Heinemann; 1999. p.39-64.

4. Wasi P. Improved technique for detecting intraery- throcytic inclusion group discussion by the Apprecia- tion-Influence-Control (A-I-C) procedure. J Public Health 1999; 59: 192-97.

5. Cooperrider DL, Whitney D, Stavros J. Appreciative inquiry handbook. 2nd ed. San Francisco: Berrett-Koehler publisher; 2005.

6. Kanjanarach T, Health care of a community to manage medicine and health product. Khon Kaen: Khon Kaen University printing; 2017.

7. Kanjanasuang M, Traiwichitkhun D. An analysis of problems in and guidelines for time management of teachers: mix methods research. Online J Educ 2015; 10: 274-88.

8. Wiwangsu P, Ratanaubol A, Boonprakob P. Develop- ment of a transformative learning model for alcoholic rehabilitation treatment. SDU Res J 2013; 9: 217-31.

9. Jiasakul S, Trirattanapirom, Piriyapun P, Ittisat P. Development a model of rapid survey for health promotion programmes [online]. 1996 [cited Sep 9, 2018]. Available from: advisor.anamai.moph.go.th/ main.php?filename=JHealthVol19No2_03.

10. Buason R. Qualitative method in education research . 3rd ed. Bangkok: Kumsamai Printing; 2009.

11. Bureau of Agricultural Economic Research. Poverty incidence of Thai agricultural households [online]. 2009. [cited Sep 9, 2018] Available from: oldweb.oae .go.th/download/resech/2556/2.55research-Poverty incidence05072556.pdf

12. Drug Act, B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part 101 special (Oct 20, 1967).

13. Food Act, B.E. 2522. Royal Gazette No. 96, Part 79 special (May 13, 1979).

14.Cosmetic Act B.E. 2558. Royal Gazette No. 132, Part 86A (Sep 8, 2015).

15.Hazardous Substance Act, B.E. 2535. Royal Gazette No. 109, Part 39 (Apr 6, 1992).

16. Psychotropic Substances Act, B.E. 2559. Royal Gazette No. 133, Part 107A (Dec 20, 2016).

17. Narcotics Act, B.E. 2562. Royal Gazette No. 136, Part 19A (Feb 18, 2019).

18. Medical Device Act, B.E. 2551. Royal Gazette No. 125, Part 43A (Mar 5, 2008).

19. Volatile Substance Act, B.E. 2533. Royal Gazette No. 107, Part 13 special (Jan 19, 1990).

20. Rittilun S, Sridakaew N, Suwannabobpha S, Tein yud S, Fangsaken B. The development process of test and questionnaire construction skills for Kalasin university students. Phae Wa Kalasin J Kalasin University 2016;3:27-44.

21. Thorndike EL. Human learning. New York: Johnson; 1931.

22. Dachatik S, Pinlu T, Ponpong J. Problem solving communial research. Khon Kaen: Khon Kaen Printing; 2017.

23. Kanjanawasi S. Evaluation theory. Bangkok: Chula- longkorn University Printing; 1993.