การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจังหวัดลพบุรี

Main Article Content

ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างและประเมินวิธีการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ (illegal advertisings of health products over radios: IAHPR) โดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายของจังหวัดลพบุรี วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จัดการ IAHPR ด้วยการมีส่วนร่วมของ 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค        ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 2. คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ และ              3. ผู้ประกอบการสถานีวิทยุของจังหวัดลพบุรี การประเมินผลทำใน 2 มิติ คือ 1. ประสิทธิผลของการจัดการ IAHPR ทางสถานีวิทยุ 14 แห่งหรือจำนวนสถานีที่โฆษณาอย่างผิดกฎหมาย และ 2. ประเมินผลการจัดการปัญหาตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Sherry R Arnstein ผลการวิจัย: วิธีการจัดการ IAHPR ของจังหวัดลพบุรีประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ 1. มาตรการกำหนด   การจัดการปัญหา IAHPR โดยภาคีเครือข่าย 2. มาตรการอบรมให้ความรู้เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 3. มาตรการตรวจเฝ้าระวังโฆษณาที่ผิดกฎหมาย และ 4. มาตรการประสานความร่วมมือแก้ไขโฆษณาให้ถูกต้องอย่างใกล้ชิด สถานีวิทยุมีการโฆษณาผิดกฎหมายลดลงจาก 14 แห่งเหลือเพียง 6 แห่ง เครือข่ายมีระดับการมีส่วนร่วมดังนี้ 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ มีส่วนร่วมในขั้นการปฏิบัติร่วมกัน (delegated power) ซึ่งบ่งชี้ถึงความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมและมีโอกาสประสบผลสำเร็จในระยะยาว 2. คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจังหวัดลพบุรีมีส่วนร่วมในขั้นการปรึกษาหารือร่วมกัน (placation) ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในระบบการจัดการที่เป็นธรรมของภาครัฐ และ 3. เครือข่ายผู้ประกอบการสถานีวิทยุมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในขั้นการให้ข้อมูล (informing) สรุป: วิธีการจัดการปัญหา IAHPR แบบมีส่วนร่วมนี้ประสบความสำเร็จทั้งด้านมิติประสิทธิผลและมิติการจัดการ สามารถลดปัญหา IAHPR ได้ การผนึกกำลังแก้ไขปัญหาด้วยหลักการมีส่วนร่วมนี้ทำให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนที่มีพลังมีโอกาสประสบผลสำเร็จในระยะยาวสูง และมีความยั่งยืนในการดำเนินงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. National Statistics Office. Executive summary: survey of health care behaviors in population BE.2552 [online]. 2009 [cited Apr 18, 2015]. Available from: service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/healthCare_56.pdf.

2. Karin J, Chanthapasa K. Drug and food claimed as drug buying behavior through radio advertising of consumer in Chaiyaphum province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 9: 53-64.

3. Center for Surveillance and Compliant Processing, Food and Drug Administration. Report on compliant filed in 2013 [online]. 2014 [cited Apr 18, 2015]. Available from: newsser.fda.moph.go.th/hpsc/fronte nd/theme/view_info_operation.php?Submit=Clear& ID_Info_Operation=00000024

4. Suwanmanee O, Lerkiatbundit S. Illegal advertising of products classified as drugs by law among local radios. Thai Journal of Pharmacy Practice 2011; 3: 41-55.

5. Chandrawongsee M. Situation and impacts of drug and health product advertisements with legal prob- lems on community radio broadcasts toward consu- mers in Chiang Mai Province [master thesis]. Chiang Mai: University of Chiang Mai; 2010.

6. Lomas K, Chanthapasa K. The situation of radio advertisement of drug and food claimed as drug in Phraibueng municipality, Sisaket province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 8: 55-60.

7. Pandech A. Cooperation for stopping illegal adver- tising of health products with FDA. Yawipak 2014; 6: 10-11.

8. Chan-O-Cha P. Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No.1/2014: on the control of national administration [online]. 2014 [cited Mar 16, 2015]. Available from: www.most.go.th/main /in dex.php/ncpo/ncpo-declare.html

9. Chan-O-Cha P. Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No. 4/2014:Broad- casting of radios, television and community radios. [on line]. 2014 [cited May 22, 2015]. Available from: www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/correspondence/down load/index/57/comsuk/p4.pdf

10. Chan-O-Cha P. Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No. 15/2014: Order to suspend braodcasting of satellite television, cable television, digital television and community radios [online]. 2014 [cited May 22, 2015]. Available from: www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/correspondence/ download/index/57/comsuk/p15.pdf

11. Chan-O-Cha P. Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No. 27/2014: Broadcasting of terrestrial, digital television stations and those authorized, contracted or granted conces- sions from government agencies, state enterprises and other government agencies [online]. 2014 [cited May 24, 2015]. Available from: www.cad.go.th/ewtad min/ewt/correspondence/download/index/57/comsuk/p27.pdf

12. Public and Consumer Affairs Division. FDA revealed urgent measures to prevent and resolve unsafe and illegally advertised health products, together with the detail on statements consumers should not trust [online]. 2014 [cited Jul
11, 2014]. Available from: newsser.fda.moph.go.th/HPSC/data_center/info_mo d/%E0%B8%81%E0% B8%B2%E0%B8%A3% E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf

13. Office of Inspector General, Office of the Permanent Secretary for Public Health. Strategy, indicators and guidelines for data collection, Ministry of Public Health in Fiscal year 2015 [online]. 2014 [cited Dec 11, 2014]. Available from: kpo.moph.go.th/webkpo /download/StrategyAndKPI2558__30092557.pdf

14. Citizen’s Independent Committee for Consumer Protection. Reveal illegal advertising of health pro- ducts among local radios in the era of NCPO [online]. 2014 [cited Feb 1, 2015]. Available from: indyconsumers.org/main/index.php/news-articles/20 1502-17-04-53-24/media-telecom-162/181-5711060 01.

15. Rujirayunyong T. Situation of illegal advertising of health products among local radios in Lopburi in the era of the National Council for Peace and Order (NCPO). Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 189-99.

16. Chumnakpol P. Knowledge of pharmaceuticals and food advertising: the study in the local radio station personnel in Zone area 1 at Fiscal Year 2009. FDA Journal 2010; 17: 33-40.

17. Vittayarat K, Lerkiatbundit S, Chaisumritchoke ST. Process of health product advertising among the operators of local radios: a qualitative approach. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 68-92.

18. Jangjai D, Lerkiatbundit S. Effectiveness of the interventions for reducing illegal advertising of health products among local radio stations. Thai Journal of Pharmacy Practice 2014; 6: 22-40.

19. Choobumrung A. Criminology and crime. Bangkok: Kasetsart University; 1989.

20. Arnstein SR. A ladder of citizen participation. J Am Inst Plann 1969; 35: 216-24.