การพัฒนาแนวทางการบริบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับ ทีมสหสาขาวิชาชีพสำหรับผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

ศิรประภา สนสี
ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ
วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
ฉลองชัย ทุนดี
อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแนวทางการบริบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure: CHF) ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ วิธีการ: การวิจัยนี้ใช้วิธีการแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางเป็นการรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา (drug related problems: DRPs) ในผู้ป่วย CHF ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้เกณฑ์ประเมินของ Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) Version 7.0 ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่มระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ 5 คน พยาบาล  4 คน และเภสัชกร 3 คน ในประเด็นแนวทางสำหรับใช้ในการบริบาลผู้ป่วย CHF ในโรงพยาบาล ผลการวิจัย: การศึกษาในผู้ป่วย 31 ราย พบ DRPs ในผู้ป่วย 27 ราย รวม 86 ปัญหา (เฉลี่ย 2.38 ปัญหาต่อราย) DRPs ที่พบว่าเป็นปัญหาหลัก คือ P1 หรือประสิทธิภาพของการรักษา (พบ 77 ปัญหาหรือร้อยละ 89.5 ของ DRPs ทั้งหมด) ปัญหาย่อยใน P1 ที่พบบ่อยที่สุด คือ P1.4 (การไม่ได้รับยาที่ควรได้) 50 ปัญหา (ร้อยละ 64.9) เภสัชกรให้การแทรกแซงแก่ผู้สั่งใช้ยา 75 ครั้ง (ร้อยละ 75.8) การแทรกแซงได้รับการยอมรับ 36 ครั้ง (ร้อยละ 38.9) และแก้ไข DRPs ได้ 29 ปัญหา (ร้อยละ 30.9) ทีมสหสาขาวิชาชีพได้พัฒนาเครื่องมือ standing order เพื่อแก้ปัญหาการไม่ได้รับยาที่ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย CHF สรุป: DRPs หมวดหลักที่พบมากที่สุดคือประสิทธิภาพของการรักษา การนำเกณฑ์ PCNE มาใช้ในการวิเคราะห์ DRPs และสาเหตุนั้น ทำให้ทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าใจปัญหาร่วมกัน และช่วยให้มีการวางแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงจุดโดยมีเภสัชกรเป็นผู้ประสานงาน การศึกษานำไปสู่การพัฒนาเป็น standing order และการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อแก้ไขและป้องกัน DRPs ในผู้ป่วย CHF ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. The Heart Association of Thailand. Clinical practice guideline for diagnosis and treatment of heart failure patients 2014. Bangkok: A-Plus Print; 2014

2. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Executive Summary: Heart Disease and Stroke Statistics--2016 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2016; 133: 447-54.

3. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health. The public health statistics 2015. [Online]. 2016 [cited Oct 18, 2016]. Available from: bps.mo ph.go.th/new_bps/sites/default/files/health_statistic 2558.pdf

4. Laothavorn P, Hengrussamee K, Kanjanavanit R, Moleerergpoom W, Laorakpongse D, Pachirat O, et al. Thai Acute Decompensated Heart Failure Registry (Thai ADHERE). CVD Prevention and Control 2010; 5: 89-95.

5. Jirapermpun A. Pharmaceutical care in outpatients with congestive heart failure at Maharat Nakonrat chasima hospital [master thesis]. Bangkok: Chula longkorn University; 2010.

6. Kobkuechaiyapong S. Characteristics of heart failure patients readmitted within 28 days in Saraburi hospital. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center. 2013; 30: 35-46.

7. Gastelurrutia P, Benrimoj SI, Espejo J, Tuneu L, Mangues MA, Bayes-Genis A. Negative clinical outcomes associated with drug-related problems in heart failure (HF) outpatients: impact of a phar macist in a multidisciplinary heart failure clinic. J Card Fail. 2011; 17: 217-23

8. Hsu WT, Shen LJ, Lee CM. Drug-related problems vary with medication category and treatment duration in Taiwanese heart failure outpatients receiving case management. J Formos Med Assoc. 2016;115: 335-42.

9. Viktil KK, Blix HS, Moger TA, Reikvam A. Polypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the assessment of drug-related problems. Br J Clin Pharmacol. 2007;63:187-95.

10. Abunahlah N, Elawaisi A, Velibeyoglu FM, Sancar M. Drug related problems identified by clinical pharmacist at the Internal Medicine Ward in Turkey. Int J Clin Pharm. 2018;40:360-7.

11. Health Administration Division, Office of the Perma nent Secretary, Ministry of Public Health. Health service system development (service plan) 2018-2022 [online] 2016 [cited Sep 15, 2016]. Available from: drive.google.com/open?id=0B63Keu7nDPjJb 0R0enJjUVRMRms

12. Laborde-Casterot H, Agrinier N, Zannad F, Mebazaa A, Rossignol P, Girerd N, et al. Effectiveness of a multidisciplinary heart failure disease management program on 1-year mortality: Prospective cohort study. Medicine (Baltimore). 2016; 95: e4399. doi: 10.10 97/MD.0000000000004399.

13. Jac kevicius CA, de Leon NK, Lu L, Chang DS, Warner AL, Mody FV. Impact of a multidisciplinary heart failure post-hospitalization program on heart failure readmission rates. Ann Pharmacother. 2015; 49: 1189-96.

14. Glogowska M, Simmonds R, McLachlan S, Cramer H, Sanders T, Johnson R, et al. Managing patients with heart failure: a qualitative study of multidiscip linary teams with specialist heart failure nurses. Ann Fam Med. 2015;13: 466-71.

15. Smith CE, Piamjariyakul U, Wick JA, Spertus JA, Russell C, Dalton KM, et al. Multidisciplinary group clinic appointments: the Self-Management and Care of Heart Failure (SMAC-HF) trial. Circ Heart Fail. 2014; 7: 888-94.

16. Hogg W, Lemelin J, Dahrouge S, Liddy C, Armst rong CD, Legault F, et al. Randomized controlled trial of anticipatory and preventive multidisciplinary team care: for complex patients in a community-based primary care setting. Can Fam Physician. 2009; 55: 76-85.

17. Drozda JP, Jr., Smith DA, Freiman PC, Pursley J, VanSlette JA, Smith TR. Heart failure readmission reduction: outcomes of a quality improvement initia tive implemented by St. John's Physician Group Practice Demonstration. Am J Med Qual 2016; 32: 134-140.

18. Wongwantanee S., Kiatjaroensin S., Dowmanee P., Jaratpatanawong C., Kumti T. Effectiveness of heart failure clinic care in Rayong hospital. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center. 2010; 27: 222-33.

19. Yindesuk T.,Wachirawat W., Keeratiyutawong P. Clinical pathway for promoting self-management of patients with congestive heart failure at Sappasitti prasong hospital. Thai Journal of Nursing Council 2011; 26:70-81.

20. McIlvoy L, Spain DA, Raque G, Vitaz T, Boaz P, Meyer K. Successful incorporation of the severe head injury guidelines into a phased-outcome clinical pathway. J Neurosci Nurs. 2001; 33: 72- 82.

21. Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE). Classification for drug related problems V 7.0 [online]. 2016 [cited Sep 30, 2016]. Available from: www.pcne.org/upload/files/152_PCNE_classification_V7-0.pdf

22. Nuntasaen T, Soontornpas R, Mootsikapun P, Soontornpas C. Root cause analysis of related problems in drug use of patients with HIV Infection: A case study at Srinagarind hospital. Srinagarind Medical Journal 2015;30: 221-8.

23. Papapae B, Sangasri S, Tonjarn T, Atcharee P, Sankapet P, Pramettho RCaO. Causes of patient's medication problems in home care visits by pharmacists in Wapipathum disctrict, Maha Sarakham Province. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2013;8: 148-54.

24. Rachaniyom S, Saramunee K. Family pharmacist’s management of drug related problems for chronic diseases at patient’s in home, Kranuan District Health Network. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2016; 8: 169-81

25. Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. Criteria for division of service centers under the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health according to geographic information system [online]. 2011. [cited Jan 10, 2018]. Available from: www.thcc.or.th/download/GIS54.pdf

26. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE Jr, Colvin MM, et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological therapy for heart failure: An update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. J Am Coll Cardiol 68: 1476-88.

27. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;37:2129-200.

28. Movva R, Jampani A, Nathani J, Pinnamaneni SH, Challa SR. A prospective study of incidence of medication-related problems in general medicine ward of a tertiary care hospital. J Adv Pharm Tech nol Res. 2015;6:190-4.

29. Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE). Classification for drug related problems V 6.2 [online] 2010 [cited Oct 14, 2016]. Available at: www.pcne.org/upload/files/152_PCNE_classification_V6.2.pdf

30. Sagita VA, Bahtiar A, Andrajati R. Evaluation of a clinical pharmacist intervention on clinical and drug-related problems among coronary heart disease inpatients: A pre-experimental prospective study at a general hospital in Indonesia. Sultan Qaboos Univ Med J. 2018;18:e81-e7.

31. Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, Bailey SR, Bittl JA, Cercek B, et al. 2015 ACC/AHA/SCAI focused update on primary percutaneous coronary intervention for patients with ST-elevation myocardial infarction: An update of the 2011 ACCF/AHA/SCAI guideline for percutaneous coronary intervention and the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2016;67:1235-50.

32. Smeets M, Van Roy S, Aertgeerts B, Vermandere M, Vaes B. Improving care for heart failure patients in primary care, GPs' perceptions: a qualitative evidence synthesis. BMJ Open. 2016;6:e013459.

33. Chaikitamnuaychok S, Unburee J. Development of a transitional care programme for heart failure patients at Kamphaengphet Hospital. Thai Journal of Nursing Council 2015;.30: 45-56.

34. Marion General Hospital Ohio. Congestive heart failure pathway order [online].2008 [cited Dec 9, 2016]. Available from: www.heart.org/idc/groups/h eart public/@wcm/@hcm/@gwtg/documents/down loadable/ucm_308979.pdf