ประสิทธิภาพของแบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาลิเทียมในผู้ป่วยชาวไทย

Main Article Content

จันทิมา เมทนีธร
มนุพัศ โลหิตนาวี
ภวนันท์ สว่างจันทร์
อรภรณ์ สวนชัง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของ Yukawa และคณะในการทำนายระดับยาลิเทียมที่สภาวะคงที่ในกลุ่มผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วชาวไทยโดยเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม วิธีการ: การศึกษานี้เก็บข้อมูลในผู้ป่วย 140 รายแบบย้อนหลัง ตัวอย่างเป็นเพศหญิง 85 ราย มีอายุและน้ำหนักเฉลี่ย 36.3 ปี และ 63.7 กิโลกรัม ตามลำดับ ประสิทธิภาพในการทำนายระดับยาลิเทียมที่สภาวะคงที่ของแบบจำลองของ Yukawa และคณะและวิธีดั้งเดิมถูกประเมินโดยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ในการทำนาย ค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ในการทำนาย และ ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง ผลการวิจัย: ระดับยาลิเทียมที่สภาวะคงที่ที่ทำนายได้จากแบบจำลองของ Yukawa และคณะ มีอคติต่ำกว่าวิธีดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ในการทำนายที่ได้จากแบบจำลองของ Yukawa และคณะ และวิธีดั้งเดิมเท่ากับ 16.65 และ 24.01 ตามลำดับ (P < 0.001) แบบจำลองของ Yukawa และคณะ มีค่าความแม่นยำสูงกว่าวิธีดั้งเดิม ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสองที่ได้จากแบบจำลองของ Yukawa และคณะ และวิธีดั้งเดิมเท่ากับ 19.37 และ 30.84 ตามลำดับ (P < 0.001). สรุป: แบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาลิเทียมที่พัฒนาโดย Yukawa และคณะมีประสิทธิภาพในการทำนายระดับยาลิเทียมที่สภาวะคงที่สูงกว่าวิธีดั้งเดิม  จึงสามารถพิจารณาเลือกใช้แบบจำลองนี้ในการประมาณค่าอัตราการกำจัดยาลิเทียมนอกเหนือจากการใช้วิธีดั้งเดิม ในการกำหนดขนาดยาลิเทียมที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Merikangas KR, Akiskal HS, Angst J, Greenberg PE, Hirschfeld RM, Petukhova M, et al. Lifetime and 12-month prevalence of bipolar spectrum disorder in the National Comorbidity Survey replication. Arch Gen Psychiat. 2007;64:543-52.

2. Merikangas KR, Jin R, He J-P, Kessler RC, Lee S, Sampson NA, et al. Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. Arch Gen Psychiat. 2011;68:241-51.

3. Sayers J. The world health report 2001-Mental health: new understanding, new hope. Bull World Health Organ 2001; 79: 1085.

4. Belmaker R. Bipolar disorder. N Engl J Med. 2004; 351: 476-86.

5. Price AL, Marzani-Nissen GR. Bipolar disorders: a review. Am Fam Physician. 2012;85:483-93.

6. Sproule B. Lithium in bipolar disorder. Clin Pharmaco kinet. 2002;41:639-60.

7. Bauer LA. Applied clinical pharmacokinetics. New York: McGraw-Hill; 2001.

8. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 5th ed. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2011.

9. Winter ME. Basic clinical pharmacokinetics. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health; 2010.

10. Huang HC, Chang YL, Lan TH, Chiu HJ, Liu WM, Lee T. Prediction of optimal lithium doses for Taiwan ese psychiatric patients. J Clin Pharm Ther. 2008; 33: 115-21.

11. Yukawa E, Nomiyama N, Higuchi S, Aoyama T. Lithium population pharmacokinetics from routine clinical data: role of patient characteristics for estimating dosing regimens. Ther Drug Monit 1993; 15: 75-82.

12. ElDesoky ES, Kumar V, Alorainy MS, Hamdi MM, Derendorf H. Estimation of lithium clearance from routine clinical data in Egyptian bipolar patients. A population pharmacokinetic approach. Int J Clin Phar macol Ther 2008; 46: 617-26.

13. Findling RL, Landersdorfer CB, Kafantaris V, Pavu luri M, McNamara NK, McClellan J, et al. First-dose pharmacokinetics of lithium carbonate in children and adolescents. J Clin Psychopharmacol. 2010; 30: 404-10.

14. Jermain D, Crismon M, Martin ES 3rd. Population pharmacokinetics of lithium. Clin Pharm 1991;10: 376 -81.

15. Landersdorfer CB, Findling RL, Frazier JA, Kafan taris V, Kirkpatrick CM. Lithium in paediatric patients with bipolar disorder: implications for selection of dosage regimens via population pharmacokinetics/ pharmacodynamics. Clin Pharmacokinet. 2017; 56: 77-90.

16. Perez-Castello I, Mangas-Sanjuan V, Gonzalez-Garcia I, Gonzalez-Alvarez I, Bermejo M, Marco-Garbayo JL, et al. Population pharmacokinetic model of lithium and drug compliance assessment. Eur Neuropsychopharmacol. 2016;26:1868-76.

17. Yu W, Sun X, Li Y, Li M, Wang K, Li H. Population pharmacokinetics of lithium carbonate in young male healthy Chinese volunteers. Pharmacopsychiatry 2016; 49: 177-81.

18. Zetin M, Garber D, de Antonio M, Schlegel A, Feureisen S, Fieve R, et al. Prediction of lithium dose: a mathematical alternative to the test-dose method. J Clin Psychiatry. 1986; 47: 175-8.

19. Lobeck F, Nelson M, Evans R, Hornstra R. Evaluation of four methods for predicting lithium dosage. Clin Pharm 1987; 6:230-3.

20. Cooper TB, Bergner PE, Simpson GM. The 24-hour serum lithium level as a prognosticator of dosage requirements. Am J Psychiat. 1973;130:601-3.

21. US Food and Drug Administration. Guidance for industry: population pharmacokinetics [online]. 1999. [cited Jun 9, 2018]. Available from: www.fda.gov/ downloads/drugs/guidances/UCM072137.pdf.

22. Ette EI, Williams PJ. Population pharmacokinetics II: estimation methods. Ann Pharmacother 2004; 38 :1907-15.

23. Owen JS, Fiedler-Kelly J. Introduction to model evaluation. In: Owen JS, Fiedler-Kelly J, editors. Introduction to population pharmacokinetic/pharmaco dynamic analysis with nonlinear mixed effects models. New Jersey: Wiley; 2014. p. 212–31.

24. Sukon P. Assessing accuracy and precision of developed equations in prediction of blood lithium levels in psychiatric patients in Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2013;9:82-93.

25. Suwan P. Prediction of steady state serum lithium concentrations by population models [master thesis]. Nakhon Pathom : Silpakorn University; 2004.

26.MICROMEDEX® [database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 1974-2009. DRUGDEX® System, Risperidone, diazepam, clonazepam, perphenazine; [cited 2018 Jun 4]. Available from: www.thomsonhc.com.

27. Handler J. Lithium and antihypertensive medication: a potentially dangerous interaction. J Clin Hypertens. 2009;11: 738-42.

28. Finley PR, Warner MD, Peabody CA. Clinical relevance of drug interactions with lithium. Clin Phar macokinet 1995; 29: 172-91.