ผลของการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดในโรงพยาบาล

Main Article Content

บัณฑิต ต้วมศรี
สุรศักดิ์ เสาแก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดในโรงพยาบาล ภายในจังหวัดเพชรบุรี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลองแบบเปรียบเทียบก่อนและหลังการแทรกแซง ตัวอย่างผักที่ใช้ประกอบอาหารจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด 8 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างกลุ่ม organophosphate และ carbamate ด้วยชุดทดสอบ GT test และตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างกลุ่ม organochlorine และ pyrethroid ด้วยชุดทดสอบ TM/2  test การแทรกแซงประกอบด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดและระดับโรงพยาบาล การกำหนดให้นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเป็นตัวชี้วัดการนิเทศงานระดับอำเภอ การกำหนดให้โรงพยาบาลจัดซื้อจัดหาผักปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างจากแหล่งที่เชื่อถือซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รวบรวม การกำหนดให้ทุกโรงพยาบาลต้องสุ่มทดสอบผักที่ซื้อ และการจัดทำ clean and green E book  ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อแหล่งผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผลการวิจัย: ผลการตรวจตัวอย่างผักพบว่าไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่ม organophosphate และ carbamate ในตัวอย่างร้อยละ 97.07 และ 99.13 ในช่วงก่อนและหลังการแทรกแซงตามลำดับ (P=0.119) และไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่ม organochlorine และ pyrethroid เพิ่มจากร้อยละ 83.45 เป็น 90.87 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P= 0.010) สรุป: การแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักในการศึกษานี้มีแนวโน้มช่วยทำให้ผักที่ใช้ในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กลุ่มศึกษาที่ใหญ่ขึ้นและมีระยะเวลาศึกษายาวนานขึ้นเพื่อยืนยันผลและข้อสรุป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Prasertkul P, Pungpun S, Phanuwan M. Population change and Thai social change. Nakon-Prathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2011.

2. Division of Analysis of Environmental Quality, the 16 th Environment Agency. Reduction of toxins and contaminants in fruit and vegetables in daily life: Annual Report. Songkhla: the 16th Environment Agency; 2011.

3. Lertrat K, Techawong S, Pakuthai V. Summary report on vegetable in Thailand: Status of production, marketing and research. Bangkok: Thai Research fund; 2001.

4. Poophalee T, Wongwattanasathien O, Arparsrithong sakul S, Supuntee M. Prevalence of pesticide residues in vegetables from markets and supermarkets in Muang District, Maha Sarakham Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 399-408.

5. Ministry of Public Health. Diseases from agricultural occupations [online]. 2017 [cited Nov 9, 2017]. Available from: www.envocc.ddc.moph.go.th/conte nts/view/106.

6. Chaikliang C, Janmanee S, Hnookaw O. Detection of insecticides residues in vegetables from the market in Muang District, Suratthani Province. In: the 50th Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environment. Bangkok: Kasetsart University; 2012.

7. Toncharean M. Consumer behavior on pesticide- free vegetable: case study of Tambon Donchedi, Amphur Phanomthuan, Kanchanaburi Province. Kanchanaburi: Kanchanaburi Rajabhat University; 2015.

8. Ministry of Public Health. Food safety standards in hospitals. Nonthaburi: Printing House of Agriculture Cooperatives of Thailand; 2014.

9. Pakakasama P, Saisin S, Sutin S. Detection of organophosphate and carbamate pesticides residues in vegetables in Samutprakarn. Bangkok: Association of Private Higher Education Institutions of Thailand; 2016.

10. Deerum A, Krajayklang M, Kaewmanee P. Monitoring chemical residues in vegetables sold at railway station market, Mueang District, Phitsanulok Province. In: the 14th Naresuan Agricultural Conference. Pisanulok: Naresuan University; 2015.

11. Jitreay W, Likhitakarat V, Pinmat N, Boonprab S, Thaikra K, Prapamonthon T. Study of contamina- tion of insecticides in soil and vegetables from transplanting. Chiang Mai: Institute of Health Scien- ces Chiang Mai University; 2001.

12. Prasopsuk J, Saisuphan P, Srisawangwong W. Analysis of pesticide residues in vegetables and fruits for the certification of Good Agricultural Practice in upper Northeast Thailand. Kaenkasat 2014; 42(spec): 433-9.

13. Chewanpisannukul S. Pesticide detection kit in vegetables, fruits and cereals. Bangkok: Govern ment Pharmaceutical Organization; 2014.