เผยแพร่แล้ว: 2022-06-27

ปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับวาร์ฟาริน: ความจริงกับความเชื่อ

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ปวีณา สนธิสมบัติ, อิศราวรรณ ศกุนรักษ์, ขวัญชัย รัตนมณี, ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา, ชาคริต หริมพานิช, จรัญ สายะสถิต, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ (ผู้แต่ง)

507-521

ประสิทธิภาพของน้ำมันดินในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์ (ผู้แต่ง)

583-593

การประเมิลผลการดำเนิน “โครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อ ลดความแออัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”

จุฬารัตน์ ฮาดวิเศษ, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กาญจนาภรณ์ ตาราไต, เพียงขวัญ ศรีมงคล, ร่มตะวัน กาลพัฒน์, พสิษฐ์ พัจนา (ผู้แต่ง)

604-617

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในประเทศไทย

กิ่งแก้ว มาพงษ์, สัมมนา มูลสาร, น้องเล็ก คุณวราดิศัย (ผู้แต่ง)

618-631

การจัดการปัญหาด้านยาภายใต้โครงการลดความแออัด ของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยการรับยาที่ร้านขายยา

ประสิทธิชัย พูลผล, ขุนพล ปัดสำราญ, นครินทร์ เนื่องสิทธิ์, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์ (ผู้แต่ง)

678-686

ประสบการณ์การใช้ยาฮอร์โมนเพศของหญิงข้ามเพศในจังหวัดสกลนคร

ปิญาภรณ์ นามวงสา, กรแก้ว จันทภาษา (ผู้แต่ง)

756-769

การพยากรณ์ปริมาณการจัดซื้อยา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

ปิยะพันธ์ จำเริญขจรสุข, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา (ผู้แต่ง)

770-778