การประเมินผลการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยทีมหมอครอบครัวตามนโยบายการจัดกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

นวลจันทร์ แสนกอง
สุรศักดิ์ ไชยสงค์
กฤษณี สระมุณี
ร่มตะวัน กาลพัฒน์
พสิษฐ์ พัจนา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยทีมหมอครอบครัวของตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วิธีการศึกษา: การศึกษานี้ใช้วิธีแบบผสมผสาน ได้แก่ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีภาวะพึ่งพิง (Barthel Activity of Daily Living:  ADL≤11) จำนวน 37 คน ทีมหมอครอบครัว 10 คนของตำบลสะอาด ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 5 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน และยังใช้ข้อมูลจากเอกสารการประชุม และรายงานการดำเนินงานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลคลินิกจากบันทึกของศูนย์ดูแลระยะยาวและฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยโรงพยาบาลน้ำพอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมด 37 คน การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็นตามจุดประสงค์ของการศึกษา ผลการศึกษา: ตำบลสะอาดมีรูปแบบการจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยทีมหมอครอบครัวที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่เป็นเชื่อมโยงการทำงานระหว่างทีมสหวิชาชีพกับชุมชนทำให้เกิดการดูแลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีจำนวน 37 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.83 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 78.38 อายุเฉลี่ย 80.81 ปี เป็นผู้หญิง ร้อยละ 62.61 และอยู่กับหลาน ร้อยละ 97.30 ในด้านผลลัพธ์ พบว่า ระดับคะแนน ADL โดยเฉลี่ยของผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลังรับบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยเพิ่มจาก 6.78 (±3.20) เป็น 10.68 (± 6.08) ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ การจัดบริการอย่างเป็นระบบ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีพยาบาลชุมชนซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการทำงานในชุมชนที่สามารถให้บริการได้ตามนโยบายการจัดกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในปัจจุบัน สรุป: รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอน้ำพองเป็นตัวอย่างของการจัดบริการแบบบูรณาการระหว่างการดูแลโดยสถานบริการและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

National Statistical Office, Ministry of Technology and Communications. The 2015 countrywide household socio-economic survey. Bangkok: Minis- try of Technology and Communications; 2016.

Institute for Population and Social Research, Mahi- dol University. Population projections for Thailand 2005 – 2025. Nakhon Pathom: Mahidol University; 2006.

Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. Situation of Thai elderly in 2013. Bangkok: Amarin Printing; 2013.

College of Population Studies, Chulalongkorn University and Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. Situation of Thai elderly in 2011. Bangkok: Pongpanich Chareonphol; 2012.

Boorsma M, Frijters DHM, Knol DL, Ribbe ME, Nijpels G, Van Hout HPJ. Effects of multidiscipli- nary integrated care on quality of care in residential care facilities for elderly people: A cluster randomized trial. CMAJ 2011; 183: e724-32

Srithamrongsawat S, Suriyawongpaisal P, Kasem sup V. Aekplakorn W, Leerapan B. Research to develop a long-term care system (Long-term care) For the elderly with dependency under the National Health Security System. Bangkok: Decemberry; 2018.

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. Primary care cluster operation guidelines for service units. [online]. 2016. [cited May 12, 2021]. Available from: dmsic.moph.go.th/dmsic/ad min/files/userfiles/files/PCC_Guideline.pdf

Sriwanitchakorn S. Primary health care; primary care system and family medicine. Definition, meaning and connection. Thai Journal of Primary Care and Family Medicine. 2009; 1: 11-25.

Macadam M. Frameworks of integrated care for the elderly : A systematic review [online]. 2008 [cited May 12, 2021]. Available from: www.cprn.org/docu ments/49813_EN.pdf

Tapasi W, Danpradit P, Rattanawijit S. Model of Elderly care service arrangement by community participation in Wang Taku subdistrict, Nakhon Pathom Province. Kuakarun Journal of Nursing 2017; 24: 42-54.

Vajragupta Y, Kunakornvong W, Phatchana P, Suri yanratakor S. An effectiveness analysis of the long-term care plans in Udon Thani Province. Journal of Health Systems Research 2018; 12: 608-24.