ประสิทธิผลของยาสูดพ่นชนิดกำหนดขนาดและยาสูดพ่นชนิดผงแห้งของยา salmeterol xinafoate/ fluticasone propionate ต่อการกำเริบเฉียบพลันของ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาย้อนหลังในกลุ่มประชากรจากข้อมูลการใช้จริง

Main Article Content

ชยกร มงคลสวัสดิ์
ศิรยุทธ พัฒนโสภณ
สุธิดา บุญสม
ณัฐ นาเอก

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเภสัชภัณฑ์ชนิดพ่นสูด 2 รูปแบบของยา salmeterol/fluticasone ได้แก่ ยาสูดพ่นชนิดกำหนดขนาด (metered-dose inhalers; MDI) และยาสูดพ่นชนิดผงแห้ง (dry powder inhalers; DPI) ต่อการกำเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease; AECOPD) จากข้อมูลการสั่งใช้ยาจริงในเวชปฏิบัติ วิธีการ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังในกลุ่มประชากร โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 51 ถึง 31 พ.ค. 64 ผลลัพธ์คือ ภาวะ AECOPD หลังได้รับยา salmeterol/fluticasone ซึ่งถูกแบ่งเป็น 1) อุบัติการณ์เกิด AECOPD 2) การเกิด AECOPD ซ้ำ และ 3) ความถี่ของ AECOPD ตลอดระยะเวลาติดตาม และใช้ยารูปแบบ MDI เป็นกลุ่มอ้างอิง ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยการถดถอย Cox proportional-hazards การวิเคราะห์เหตุการณ์ซ้ำ และการถดถอยทวินามลบ ตามลำดับ โมเดลพหุตัวแปรถูกปรับด้วยอายุ เพศ และ propensity score ของการได้รับ DPI ผลการวิจัย: หลังติดตามเป็นระยะเวลามัธยฐาน 9.3 เดือนในผู้ป่วย COPD 110 คนที่ได้รับยา salmeterol/fluticasone พบว่า การได้รับ DPI สัมพันธ์กับการเพิ่มอุบัติการณ์ AECOPD เปรียบเทียบกับ MDI โดยมีค่า adjusted hazard ratio (aHR) เท่ากับ 3.88 (95%CI 1.29-11.65) อย่างไรก็ตามการได้รับ DPI ยังสัมพันธ์กับการลดอัตราการเกิด AECOPD ซ้ำ (aHR 0.78; 95%CI 0.60-0.99)) เปรียบเทียบกับ MDI แต่ไม่พบหลักฐานความแตกต่างของความถี่ในการเกิด AECOPD ระหว่างกลุ่มทั้งสอง (adjusted incidence rate ratio 1.09; 95%CI 0.27-4.35) ทั้งนี้การวิเคราะห์กลุ่มย่อยแสดงให้เห็นว่า ความรุนแรงของ COPD อาจรบกวนความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับ DPI กับการเพิ่มอุบัติการณ์เกิด AECOPD ที่พบ สรุป: ในขณะที่ยา salmeterol/fluticasone รูปแบบ DPI สัมพันธ์กับการเพิ่มอุบัติการณ์ AECOPD ยารูปแบบดังกล่าวยังสัมพันธ์กับการลดการเกิดโรคกำเริบซ้ำ อย่างไรก็ตามยาทั้งสองรูปแบบไม่แตกต่างกันในแง่การลดความถี่ของ AECOPD

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. The top 10 causes of death [online]. 2020 [cited May 22, 2021]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the -top-10-causes-of-death

Ministry of Public Health. Information in response to COPD service plan [online]. 2021 [cited May 22, 2021]. Available from: hdcservice.moph.go.th/hdc/re ports/page.php?cat_id=67473ea582306d345ce1bb44b06ba2e9

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. An approach to the operating of sustainable development goals [online]. [cited May 22, 2021]. Available from: bps.moph.go.th/new_bps/

Global Initative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, manage ment, and prevention of chronic obstructive pulmo nary disease 2021 report [online]. 2021 [cited Aug 10, 2021]. Available from: goldcopd.org/wp-content/ uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov 20_WMV.pdf

Sharafkhaneh A, Spiegelman AM, Main K, Tavakoli-Tabasi S, Lan C, Musher D. Mortality in patients admitted for concurrent COPD exacerbation and pneumonia. J Chronic Obstr Pulm Dis. 2017; 14: 23–9.

Silverman EK, Crapo JD, Make BJ. Chronic obstructive pulmonary disease. In: Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 20th ed. New York: McGraw-Hill Educa- tion; 2018. p. 1990–9.

Calverley PMA, Anderson JA, Celli B, Ferguson GT, Jenkins C, Jones PW, et al. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2007 ; 356: 775–89.

Buddiga P. Use of metered dose inhalers, spacers, and nebulizers: practice essentials, overview, preparation [online]. 2020 [cited Aug 10, 2021]. Available from: emedicine.medscape.com/article/14 13366-overview#a2

Koser A, Westerman J, Sharma S, Emmett A, Crater GD, Misawa M. Safety and efficacy of flutica sone propionate/salmeterol hydrofluoroalkane 134a metered-dose-inhaler compared with fluticasone propionate/salmeterol diskus in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Open Respir Med J. 2010; 4: 86–91.

Jones R, Martin J, Thomas V, Skinner D, Marshall J, Stagno d’Alcontres M, et al. The comparative effectiveness of initiating fluticasone/salmeterol combination therapy via pMDI versus DPI in reducing exacerbations and treatment escalation in COPD: a UK database study. Int J COPD. 2017; 12: 2445–54.

Luedicke J. POWERSIM: Stata module for simulation-based power analysis for linear and generalized linear models [online]. 2013 [cited Aug 14, 2021]. Available from: ideas.repec.org/c/boc/bo code/s457691.html

Patumanont C. Clinical statistics: advanced regres- sion analysis. Bangkok: Amarin Printing; 2013

Brookhart MA, Schneeweiss S, Rothman KJ, Glynn RJ, Avorn J, Stürmer T. Variable selection for propensity score models. Am J Epidemiol 2006; 163: 1149–56.

Moons KGM, Altman DG, Reitsma JB, Ioannidis JPA, Macaskill P, Steyerberg EW, et al. Transpa rent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): explanation and elaboration. Ann Intern Med. 2015; 162: W1–73.

Vatcheva KP, Lee M, McCormic JB, Rahbar MH. Multicollinearity in regression analyses conducted in epidemiologic studies. Epidemiology 2016; 6: 1–9.

Williamson E, Morley R, Lucas A, Carpenter J. Propensity scores: from naïve enthusiasm to intuitive understanding. Stat Methods Med Res. 2012; 21: 273–93.

Kostikas K, Mackay AJ, Vogelmeier CF, Frent SM, Gupta P, Banerji D, et al. Early clinically important improvement (ECII) and exacerbation outcomes in COPD patients. Int J COPD 2020; 15: 1831–8.

Puhan MA, Garcia-Aymerich J, Frey M, ter Riet G, Antó JM, Agustí AG, et al. Expansion of the prognostic assessment of patients with chronic obstructive pulmonary disease: the updated BODE index and the ADO index. Lancet. 2009; 374: 704–11.

Proschan MA, Waclawiw MA. Practical guidelines for multiplicity adjustment in clinical trials. Control Clin Trials. 2000; 21: 527–39.

Wittbrodt ET, Millette LA, Evans KA, Bonafede M, Tkacz J, Ferguson GT. Differences in health care outcomes between postdischarge COPD patients treated with inhaled corticosteroid/long-acting β2 -agonist via dry-powder inhalers and pressurized metered-dose inhalers. Int J COPD. 2019; 14: 101–14.

Calverley P, Pauwels R, Vestbo J, Jones P, Pride N, Gulsvik A, et al. Combined salmeterol and fluticasone in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361: 449–56.

Azuero A. A note on the magnitude of hazard ratios. Cancer. 2016; 122: 1298–9.

Boonreung J, Suwanno J, Phonphet C, Petsirasan R, Thiamwong L. Predictors of chronic obstructive pulmonary disease severe acute exacerbation. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing. 2017; 28:111–28.

Lavorini F, Magnan A, Christophe Dubus J, Voshaar T, Corbetta L, Broeders M, et al. Effect of incorrect use of dry powder inhalers on manage ment of patients with asthma and COPD. Respir Med. 2008; 102: 593–604.

Jansen EM, van de Hei SJ, Dierick BJH, Kerst- jens HAM, Kocks JWH, van Boven JFM. Global burden of medication non-adherence in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma: a narrative review of the clinical and economic case for smart inhalers. J Thorac Dis. 2021; 13: 3846–64.

Roberts NJ, Ghiassi R, Partridge MR. Health literacy in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2008; 3: 499–507.

Stellefson M, Paige SR, Alber JM, Chaney BH, Chaney D, Apperson A, et al. Association between health literacy, electronic health literacy, disease-specific knowledge, and health-related quality of life among adults with chronic obstructive pulmonary disease: cross-sectional study. J Med Internet Res. 2019; 21: e12165.

Ramadan WH, Sarkis AT. Patterns of use of dry powder inhalers versus pressurized metered-dose inhalers devices in adult patients with chronic obstructive pulmonary disease or asthma: an observational comparative study. Chron Respir Dis. 2017; 14: 309–20.