กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของยาสูดพ่นชนิดกำหนดขนาดและยาสูดพ่นชนิดผงแห้งของยา salmeterol xinafoate/ fluticasone propionate ต่อการกำเริบเฉียบพลันของ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาย้อนหลังในกลุ่มประชากรจากข้อมูลการใช้จริง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy