กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของเครื่องมือประเมิน ความคิดเห็นของสหสาขาวิชาชีพต่อแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาสมเหตุผลภายใต้แบบจำลองซิปป์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy