การพัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของเครื่องมือประเมิน ความคิดเห็นของสหสาขาวิชาชีพต่อแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาสมเหตุผลภายใต้แบบจำลองซิปป์

Main Article Content

จีริสุดา คำสีเขียว
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
สัมมนา มูลสาร
แคลร์ แอนเดอร์สัน
ธีราพร สุภาพันธุ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของเครื่องมือประเมินความคิดเห็นของสหสาขาวิชาชีพต่อแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาสมเหตุผล ภายใต้ตัวแปรซึ่งพัฒนาจากนิยามเชิงปฏิบัติการตามแบบจำลองซิปป์ กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 10 ประเทศไทย วิธีการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของเครื่องมือ การสกัดองค์ประกอบใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญและหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมแหลมด้วยวิธีโปรแมกซ์ โดยกำหนดให้มี 4 องค์ประกอบตามมิติของแบบจำลองซิปป์ ผลการวิจัย มีผู้ตอบแบบสอบถาม 375 คน ส่วนใหญ่เป็นเภสัชกร (ร้อยละ 46.90) พยาบาล (ร้อยละ 30.10) และแพทย์ (ร้อยละ 22.90) ภายหลังการสกัดปัจจัยจากตัวแปรสังเกตได้ตั้งต้น 67 ตัว คงเหลือตัวแปร 66 ตัว ใน 4 องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปร 0.36 - 0.83  ทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1 องค์ประกอบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต มิติด้านกระบวนการมีค่าร้อยละความแปรปรวนสูงสุดเป็นร้อยละ 44.81 แสดงถึงการเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญสูงสุด รองลงมาคือมิติด้านผลผลิต ปัจจัยนำเข้า และบริบท (เป็นร้อยละ 5.56, 4.29 และ 4.03 ตามลำดับ) ทุกองค์ประกอบสามารถร่วมกันอธิบายถึงความแปรปรวนของแบบประเมินได้ถึงร้อยละ 58.69 ทั้งนี้ ภายหลังการจัดกลุ่มตัวแปรตามองค์ประกอบ เครื่องมือนี้ยังคงมีความเที่ยงในระดับสูง โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในแต่ละมิติ ได้แก่ บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต เป็น 0.90, 0.95, 0.97 และ 0.95 ตามลำดับ สรุป เครื่องมือประเมินความคิดเห็นของสหสาขาวิชาชีพต่อแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาสมเหตุผลฉบับนี้ เป็นเครื่องมือประเมินฉบับแรกของประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจสอบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเที่ยงในระดับสูง สามารถเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินและมีความสอดคล้องกับสภาพของการปฏิบัติจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chankunapas P, Bunyarit P, Srisuphan W, Luen gruangrong P, Prapaso N. The development of health service system (Service Plan: Rational Drug Use). Nonthaburi: Public Health Administration division, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2016.

Office of the Permanent Secretary. Guideline for the development of rational drug use in community: RDU Community. Nonthaburi: Public Health Administration division, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2020.

Puripanyawanich N. Development of a system proposal for rational drug use in Thailand. Nontha buri: Health Systems Research Institute; 2017.

Putthasri W, Tangcharoensatien W. Promoting the use of rational medicines in hospitals. All Thai hospitals: cost-effective, safe, no poly-pharmacy. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2017.

Food and Drug Administration Thailand. National drug policy, A.D. 2O11 and national drug system development strategy A.D. 2012-2016. Nonthaburi: Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2011.

Rakchai N, Chaowanapulpol H, Prasertsuk S. Results of the service plan rational drug use hospital under the office of the Permanent Secretary for Public Heath, regional 8th. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 15: 50-64.

Chongsirilert P, Prapaso N. The evaluation of the first stage achievement of rational use of medicines in the hospitals under the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Thai Journal of Clinical Pharmacy. 2017; 23: 1-12.

Inspection Division. Report of the Ministry of Public Health Inspectorate at round 1 of the fiscal year 2018. Nonthaburi: Office of the Permanent Secretary , Ministry of Public Health; 2018.

Inspection Division. Report of the Ministry of Public Health Inspectorate at round 1 of the fiscal year 2019. Nonthaburi: Office of the Permanent Secretary , Ministry of Public Health; 2019.

Health Administration Division. Key performance indicators report (fiscal year 2020) indicator 026.2: RDU Stage 2 [online]. 2020 [cited Nov 30, 2020]. Available from: healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/ ?id=1436&kpi_year=2563#.

Health Administration Division. Key performance indicators report (fiscal year 2020) indicator 026.2: RDU Stage 3 [online]. 2020 [cited Nov 30, 2020]. Available from: healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index /?id=1437&kpi_year=2563.

Muangyim K, Wattananamkul W, Bakasatae A, Wongnak C, Tanthasit Y, Muadthong S. Awareness of rational drug use among healthcare professionals. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2017.

Chaiyasong C, Tiyapak P, Supathaweewat S, Mithala S, Chaiyasong S. Effect of rational drug use policy on antibiotic prophylaxis use in normal vaginal delivery in Mahasarakham hospital. Journal of Health Systems Research. 2019; 13: 261-70.

Thochu S, Muenpa R. Outcomes of the program on rational drug use hospital in Nonghong district, Buriram. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017; 9: 463-74.

Kanchanopas K. The rational drug use service plan: public health region structure and the effectiveness of promoting rational use of drugs. In: Chuencha roensuk K, Puengrasmee K, Kongklin sukon Y, Sornsukonrat J, Rangsin N, Kasemsilp S, et al., editors. Service sharing 2018: 5th Service Plan. Nonthaburi: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2018. p. 156-68.

Nimdet K, Limranangkura J, Sampradit S. Rationale drug use policy: success or failure? Journal of Health Science Thaksin University 2019; 1: 1-7.

Rattanachotphanit T, Waleekhachonloet O. Effect of a rational drug use policy on the prescribing safety in outpatient settings in Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2020; 28: 608-16.

Waleekhachonloet O, Rattanachotphanit T, Limwat tananon C, Thammatacharee N, Limwattananon S. Effects of a national policy advocating rational drug use on decreases in outpatient antibiotic prescribing rates in Thailand. Pharm Pract (Grana da) 2021; 19: 1-9.

Chayakul C, Leelaudomlipi S, Punnuput P, Pucha kan P, Puripanyawanich N, Wananukul W, et al. Research project in development of rational drug use hospital. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2017.

Tangcharoensathien V, Limwattananon S, Soon tornpas C, Limwattananon C, Waleekhachonloet O, Rattanachotphanit T, et al. Effects from the Rational Drug Use Hospital policy on prescribing behaviours and patient outcomes. Nonthaburi: International Health Policy Program Foundation; 2020.

Kanchanarat P, Puripanyawanich N, Suriyong P, Rungrattanawanich W, Boriharn S. Development of quality indicators for rational drug use hospital project monitoring and evaluation. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2016.

Chayakul C, Punnuput P, Puchakan P, Tantai N, Thammawut W. Knowledge management: to the rational drug use hospital. Bangkok: Duan Tula Printing House; 2018.

Stufflebeam DL, Shinkfield AJ. Evaluation theory, models and applications. San Francisco, CA: Jossey-bass; 2007.

Stufflebeam DL, Zhang G. The CIPP evaluation model how to evaluate for improvement and accountability. New York: The Guilford Press; 2017.

Wiboonsri YR. Project evaluation concept and practice. 8th ed. Bangkok: Chulalongkorn university printing house; 2013.

Buosonte R. CIPP and CIPPIEST evaluation models: Mistaken and precise concepts of appli cations. Silpakorn Educational Research Journal 2013; 5: 7-24.

Hakan K, Fer S. CIPP evaluation model scale: development, reliability and validity. Procedia Soc Behav Sci 2011; 15: 592-9.

Johnson B, Stevens JJ. Exploratory and confirma- tory factor analysis of the School Level Environ ment Questionnaire (SLEQ). Learn Environ Res 2001; 4: 325-44.

Kang J, Park K-O. Development of evaluation indicators for hospice and palliative care professionals training programs in Korea. J Contin Educ Health Prof 2017; 37: 19-26.

Kanchanawasee S. Evaluation theory. 9 ed. Bang kok: Chulalongkorn University Press; 2019.

Makornsan C. Thailand medical services profile 2011–2014. Nonthaburi: Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2014.

Comrey AL, Lee HB. A first course in factor analysis. New York: Psychology press; 2012.

Matsunaga M. How to factor-analyze your data right: Do's, don'ts, and how-to's. Int J Psychol Res. 2010; 3: 97-110.

Williams B, Onsman A, Brown T. Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australas J Paramedicine 2010; 8: 1-13.

Pinyo T. Techniques for interpreting the results of factor analysis in research work. Panyapiwat Journal. 2018; 10(special): 292-304.

Silcharu T. Research and statistical analysis with SPSS and AMOS. 18th ed. Nonthaburi: SR Printing Mass Products; 2020.

Pasunon P. Validity of questionnaire for social science research. Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University. 2016; 18: 375-96.

Ongiem A, Vichitvejpaisal P. Validation of the Tests. Thai Journal of Anesthesiology 2018; 44: 36-42.

Holloway KA, Rosella L, Henry D. The impact of WHO essential medicines policies on inappropriate use of antibiotics. PloS one. 2016; 11: e0152020. doi: 10.1371/journal.pone.0152020

World Health Organization. Promoting rational use of medicines: core components. Geneva: World Health Organization [online]. 2020 [cited Nov 30, 2020]. Available from: www.who.int/medicines/pub lications/policyperspectives/ppm05en.pdf.

Ong AG, Pearce S. A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutor Quant Methods Psychol. 2013; 9: 79-94.

Zeller RA. Measurement error, issues and solu tions. In: Kempf-Leonard K, editor. Encyclopedia of Social Measurement. Amsterdam: Elsevier; 2005.

Statistics Corner. Choosing the right type of

rotation in PCA and EFA. Shiken: JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter. 2009; 13: 20-5.

Pett MA, Lackey NR, Sullivan JJ. Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Thousand Oaks, California: Sage publications; 2003.

Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE. Multivariate data analysis. 7th ed. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited; 2014.

Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. 6th ed. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited; 2013.

Beavers AS, Lounsbury JW, Richards JK, Huck SW, Skolits GJ, Esquivel SL. Practical considera tions for using exploratory factor analysis in educational research. Pract Assess Res Eval. 2013;18: 1-13.

Samuels P. Advice on exploratory factor analysis. Birmingham: Centre for Academic Success; 2017.

Streiner DL. Figuring Out Factors: The Use and misuse of factor analysis. In: Streiner DL, editor. A guide for the statistically perplexed: Selected readings for clinical researchers. Toronto: University of Toronto Press; 2013.

Murshid MA, Mohaidin Z, Zayed M. Development and validation of an instrument designed to measure factors influencing physician prescribing decisions. Pharm Pract (Granada) 2019; 17: 1-11.

Robbins S, Judge T. Organizational behavior. 15th ed. New Jersey: Prentice Hall; 2013.

Booddawong B, Yoongthong W. Community empo werrment in the management of the problems on inappropriate drugs and health products: Case study of Nonkhun district, Sisaket province. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2019; 8: 331-43.

Duangchan P, Pumtong S, Sumpradit N. Effects of campaigns using change agent team and mass media to promote concept of and new social norm towards antibiotic smart use. Journal of Health Systems Research. 2017; 11: 481-99.

Holloway KA, Ivanovska V, Manikandan S, Jayan thi M, Mohan A, Forte G, et al. Identifying the most effective essential medicines policies for quality use of medicines: A replicability study using three World Health Organisation data-sets. PloS one. 2020; 15:e0228201. doi: 10.1371/journal.pone.022 8201.

World Health Organization. The role of education in the rational use of medicines. WHO Regional Office for South-East Asia; 2006. Report No.: 9290222786.

Chantarasongsuk IJ, Urwannachotima N, Teeka sap P. System dynamics analysis of factors affect rational antibiotic use behavior in public sector provincial level model: a case study of Nakhon Nayok province. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2019.

Ibrahim N, Shiratuddin MF, Wong KW. Instruments for measuring the influence of visual persuasion: validity and reliability tests. Eur J Soc Sci Educ Res 2015; 2: 25-37.