การพัฒนาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยา ในโรงพยาบาล: แนวคิดและการแก้ไขปัญหาด้วยสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

Main Article Content

ปัณณ์ อัตโสภณ
พีรยศ ภมรศิลปธรรม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจปัญหาในการบันทึก วิเคราะห์ และสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานดังกล่าว วิธีการ: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันยึดตามกรอบแนวคิดทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (Searching Analytics Management Presentation: SAMP) การศึกษาสำรวจปัญหาของระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาแบบเดิม โดยการสัมภาษณ์เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นสรุปผลโดยใช้แผนภูมิก้างปลา ผู้วิจัยนำสารสนเทศที่ได้
มาวิเคราะห์หาขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน หาความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วนเพื่อสรุปขั้นตอนการทำงานของระบบ การแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลใช้เครื่องมือแผนภาพกระแสข้อมูล ผู้วิจัยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยภาษา PHP,  HTML, CSS ร่วมกับ JavaScript และ Ajax การศึกษานี้ใช้ฐานข้อมูลประเภท MySQL เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
ผ่านการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศจำนวน 3 ท่าน และทดสอบในเภสัชกรโรงพยาบาลจำนวน 13 ท่าน
ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ผลการวิจัย: การประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า เว็บแอปพลิเคชันผ่านการประเมินทั้งหมด 41 รหัสทดสอบ และมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีการทำงานที่ดีขึ้น ภายหลังการปรับปรุง
ตามคำแนะนำ การทดสอบในเภสัชกรโรงพยาบาลพบว่า ตัวอย่างมีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานระบบ
2) ด้านความมีประสิทธิภาพ 3) ด้านความมีประสิทธิผล และ 4) ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด สรุป: การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเว็บแอปพลิเคชันตามกรอบแนวคิด SAMP เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบการทำงานสามารถดำเนินการได้ผลดี
ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้พึงพอใจในการใช้งาน วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาระบบอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

National Strategy B.E.2563-2580. Royal Gazette No. 35, Part 82A (Oct 13, 2018).

Theera-Ampornpunt N. Hospital information system [online]. 2018 [cited Jul 3, 2021]. Available from: www.slideshare.net/nawanan/hospital-information-system-his-march-13-2018.

Stamatian F, Baba CO, Timofe MP. Barriers in the implementation of health information systems: a scoping review. Transylvanian Rev Adm Sci 2013; 9: 156-73.

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. What is a medication error? [online]. 2021 [cited Jul 3, 2021]. Available from: www.nccmerp.org/about-medication-errors.

Healthcare Accreditation Institute. Patient safety goals: SIMPLE Thailand 2018. Nonthaburi: Health care Accreditation Institute; 2018.

Joint Commission International. Joint commission international accreditation standards for hospitals. 7th ed. Illinois: Joint Commission Resources; 2020.

Anantachoti P, Ausanakornkun J, Ratanawijitrasin S, Kanchanaphibool I, Areeyasophon T, Taychakho onavudh S, et al. Use and evaluation indicator in pharmacy hospital project. Bangkok: Pharmaceu tical System Research and Intelligence Center; 2007.

Pharmaceutical System Research and Intelligence Center. Indicator for pharmacy hospital draft. Bangkok: Pharmaceutical System Research and Intelligence Center; 2007.

Ho D. Notepad++ v8.1.2 [online]. 2021 [cited Jul 3, 2021]. Available from: notepad-plus-plus.org/news/v 795-released/.

Seidler KO, Vogelgesang K. New XAMPP release 7.3.28, 7.4.19, 8.0.6 [online]. 2021 [cited Jul 3, 2021]. Available from: www.apachefriends.org/blog/ new_xampp_20210511.html.

mHIMSS App Usability Work Group. Selecting a mobile app: evaluating the usability of medical applications [online]. 2012 [cited Jan 24, 2021]. Available from: s3.amazonaws.com/rdcms-himss/fil es/production/public/HIMSSguidetoappusabilityv1mHIMSS.pdf.

Marien S, Legrand D, Ramdoyal R, Nsenga J, Ospina G, Ramon V, et al. A web application to involve patients in the medication reconciliation process: a user-centered usability and usefulness study. J Am Med Inform Assoc. 2018; 25: 1488-500.

Sumaida D. Pharmacy inventory control ordering web application. J Clin Oncol. 2012; 30: 330.

Cain J, Fox BI. Web 2.0 and pharmacy education. Am J Pharm Educ. 2009; 73: 120.

Rudman WJ, Bailey JH, Hope C, Garrett P, Brown CA. The impact of a web-based reporting system on the collection of medication error occurrence data. In: Henriksen K, Battles JB, Marks ES, Lewin DI, editors. Advances in patient safety: From research to implementation (volume 3: Implemen tation issues). Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2005. p. 195-205.

Atherton T. Description and outcomes of the DoctorQuality incident reporting system used at Baylor Medical Center at Grapevine. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2002; 15: 209-11.

Burk M, Moore V, Glassman P, Good CB, Emmendorfer T, Leadholm TC, et al. Medication-use evaluation with a web application. Am J Health Syst Pharm. 2013; 70: 2226-34.

Lew P, Olsina L, Zhang L. Quality, quality in use, actual usability and user experience as key drivers for web application evaluation. In: Boualem B, Casati F, Kappel G, Rossi G, editors. Web Engineering 10th International Conference; 2010 Jul 5-9; Vienna, Austria.Berlin: Springer; 2010. p. 218–32