ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งตัวขนส่งร่วมของโซเดียม-กลูโคส 2 ในการใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังชนิดการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง

Main Article Content

ธร อำนวยผลวิวัฒน์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ยากลุ่มออกฤทธิ์ยับยั้ง sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT-2) ได้แก่ยา dapagliflozin และยา empagliflozin ได้ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง (heart failure with reduced ejection fraction: HFrEF) ยากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและลดอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งผู้ที่มีโรคเบาหวานร่วมและผู้ที่ไม่มีโรคเบาหวานร่วมที่มีระดับความสามารถการประกอบกิจวัตรประจำวันซึ่งประเมินตามเกณฑ์ข้อ New York Heart Association อยู่ในระดับ 2 ถึงระดับ 4 การใช้ยากลุ่มนี้ควรพิจารณาให้ร่วมกับยากลุ่มหลักที่ใช้รักษาผู้ป่วย HFrEF ในปัจจุบันเริ่มมีการนำยากลุ่มนี้ไปในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีโรคเบาหวานร่วมตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว   อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่มนี้ ได้แก่ การติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะและการติดเชื้อราบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะขาดน้ำและการเสียสมดุลเกลือแร่ ดังนั้นจึงควรมีการติดตามการใช้ยากลุ่มนี้ทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Virani S, Alonso A, Benjamin E, Bittencourt M, Callaway C, Carson A, et al. Heart disease and stroke statistics-2020 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2020; 141: e139-e596. doi: 10.1161/CIR.0000000000000757.

Moleerergpoom W, Hengrussamee K, Piyayotai D, Jintapakorn W, Sukhum P, Kunjara-Na-Ayudhya R, et al. Predictors of in-hospital mortality in acute decompensated heart failure (Thai ADHERE). J Med Assoc Thai 2013; 96: 157-64.

Phrommintikul A, Buakhamsri A, Janwanishstaporn S, Sanguanwong S, Suvachittanont N. Heart Failure Council of Thailand (HFCT) 2019 heart failure guideline: acute heart failure. J Med Assoc Thai 2019; 102: 373-9.

Maddox T, Januzzi J, Allen L, Breathett B, Butler J, Davis L, et al. American College of Cardiology 2021 update to the 2017 ACC expert consensus decision pathway for optimization of heart failure treatment. J Am Coll Cardiol 2021; 77: 772-810.

Lam CSP, Chandramouli C, Ahooja V, Verma S. SGLT‐2 Inhibitors in heart failure: current manage ment, unmet needs, and therapeutic prospects. J Am Heart Assoc 2019; 8: e013389.

Anon. Dapagliflozin. In: In depth answers [database on the internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2021 [cited Aug 4, 2021]. Available from: www.micromedexsolutions.com.

McMurray J, Solomon S, Inzucchi S, Køber L, Kosiborod M, Martinez F, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019; 381: 1995-2008.

Nassif M, Windsor S, Tang F, Khariton Y, Husain M, Inzucchi S, et al. Dapagliflozin effects on biomarkers, symptoms, and functional status in patients with heart failure with reduced ejection fraction. Circulation. 2019; 140:1463–76.

Anon. Empagliflozin. In: In depth answers [data base on internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2021 [cited Aug 4, 2021]. Available from: www.micromedexsolutions.com.

Anker S, Butler J, Filippatos G, Khan M, Marx N, Lam C, et al. Empagliflozin outcome trial in patients with chronic heart failure and a reduced ejection fraction. Circulation 2021; 143: 337-49.

Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPAHF trials. Lancet 2020; 396: 819-29.

Diabetes Association of Thailand. Diabetes clinical practice guideline 2017. 3rd ed. Bangkok: Romyen Publication; 2017.