เผยแพร่แล้ว: 2022-03-15

ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ของเภสัชกรโรงพยาบาลรัฐ

น้ำฝน ศรีบัณฑิต, อภิญญา เหลืองวิเชียรพร (ผู้แต่ง)

259-275

ห้องพักผู้ป่วยต้นแบบที่สามารถควบคุมค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ อากาศภายใน: การศึกษานำร่องในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นินนาท ราชประดิษฐ์, ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ศิริเกษม ศิริลักษณ์, บดินทร์ บุตรธรรม, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล (ผู้แต่ง)

379-389

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยาของผู้รับบริการ ณ แผนกบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าศาลา

สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล, วรัชยา ช่วยกาญจน์, นิอัซมี นิเลาะ, นาถพล ตลึงจิตร, นลินนุช มีศิลป์, ณัฐธิดา เพชรดี (ผู้แต่ง)

403-414

การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลการเติมยาเตรียมเฉพาะรายให้กับผู้ป่วยเด็ก ที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศวัส ขำประเสริฐ, พิมพ์พิสุทธิ์ ธุระ, ศักดิ์กรินทร์ ปินตาอ้าย, จิรัฐิ์ติกาล เรือนใจแก่น, ธนพงศ์ ชัยณกุล, นพดล ชลอธรรม, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ (ผู้แต่ง)

461-472

Ferric Carboxymaltose: ยารักษาภาวะขาดธาตุเหล็กในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

กรรัตน์ พิมพ์เอี่ยม, กันต์กนก ชัยผดุง (ผู้แต่ง)

483-492

ข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการเปิดสถานศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวัคซีนโควิด-19 อาจไม่ใช่เงื่อนไขเดียวของการเปิดสถานศึกษา

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, นินนาท ราชประดิษฐ์, ขวัญชัย รัตนมณี, ศิริเกษม ศิริลักษณ์, อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์, กาญจนา เงารังษี, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ (ผู้แต่ง)

493-506