ปัจจัยที่กำหนดการใช้ยารักษาตนเองด้วยยาปฏิชีวนะที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่าย: การศึกษาเชิงคุณภาพเบื้องต้นในนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชาวกัมพูชาโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

Main Article Content

ฮุยคิม อึง
ทิพาพร กาญจนราช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจพฤติกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชาวกัมพูชาที่เกี่ยวกับการใช้ยารักษาตนเอง ด้วยยาปฏิชีวนะที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่าย และเพื่อนำทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (theory of planned behavior: TPB) มาใช้เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนด เช่น ทัศนคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่าย การรับรู้ถึงบรรทัดฐานของการใช้ยารักษาตนเองด้วยยาปฏิชีวนะ และการรับรู้ถึงการความยากของการใช้ยารักษาตนเองโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 จำนวน 20 คนจากคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกัมพูชา ได้รับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย: ผู้เข้าร่วมการวิจัย 16 คนใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับการใช้ยารักษาตนเองอาการที่รักษาตนเองด้วยยาปฏิชีวนะ ได้แก่ เจ็บคอ (n=6) ท้องเสีย (n=5) ไอ (n=3) ไข้หวัด (n=6) แผลติดเชื้อ (n=2) และสิวรุนแรง (n=2) แหล่งที่มาของยาปฏิชีวนะที่พบบ่อย คือ ร้านขายยาและยาที่มีอยู่ที่บ้าน ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่า การใช้ยาปฏิชีวนะนั้นมีประโยชน์เพราะช่วยประหยัดเวลาและเงิน และช่วยให้อาการหายได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าร่วมการวิจัยเพียงไม่กี่รายที่เห็นว่า การใช้ยาปฏิชีวนะอาจทำให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิทเป็นกลุ่มอ้างอิงหลักในการการใช้ยารักษาตนเองกลุ่มอ้างอิงส่วนใหญ่ใช้ยารักษาตนเองด้วยยาปฏิชีวนะและแนะนำให้ผู้ให้ข้อมูลทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่รู้สึกกดดันว่าต้องทำตามคำแนะนำของกลุ่มอ้างอิง ผู้ให้ข้อมูลมั่นใจว่า ตนเองสามารถควบคุมตนเองโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาตนเองด้วยหากรู้สึกว่าทำเช่นี้จะให้ผลดีกว่า ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ทำให้ตั้งสมมติฐานว่า ในนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชาวกัมพูชา ทัศนคติเชิงบวกของพวกเขาต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ สำหรับการใช้ยารักษาตนเองอาจทำให้พวกเขารักษาตนเองด้วยยาปฏิชีวนะ บรรทัดฐานที่รับรู้อาจไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการวิจัย ขณะที่การรับรู้ถึงความง่ายของพฤติกรรมอาจสนับสนุนให้ผู้ร่วมการวิจัยรักษาตัวเองโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ สรุป: การศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้จากการศึกษานี้ นอกจากนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ทำให้พบประเด็นที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแบบวัดเพื่อประเมินตัวแปรใน TPB สำหรับใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณครั้งต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Al Essa M, Alshehri A, Alzahrani M, Bustami R, Adnan S, Alkeraidees A, et al. Practices, awareness and attitudes toward self-medication of analgesics among health sciences students in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Pharm J 2019; 27: 235-9.

Zafar SN, Syed R, Waqar S, Zubairi AJ, Vaqar T, Shaikh M, et al. Self-medication amongst university students of Karachi: Prevalence, knowledge and attitudes. J Pak Med Assoc 2008; 58: 214-7.

Jairoun A, Hassan N, Ali A, Jairoun O, Shahwan M, Hassali M. University student’s knowledge, attitudes , and practice regarding antibiotic use and asso- ciated factors: a cross-sectional study in the United Arab Emirate. Int J Gen Med 2019; 12: 235-46.

Widayati A, Suryawati S, de Crespigny C, Hiller JE. Self-medication with antibiotics in Yogyakarta City Indonesia: a cross-sectional population-based survey. BMC Res Notes 2011; 4: 491. doi: 10.1186/ 1756-0500-4-491.

Al-Azzam SI, AI-Husein BA, Alzoubi F, Masadeh MM, Al-Horani Ma. Self-medication with antibiotics in Jordanian population. Int J Occup Med Environ Health 2007; 20: 373-80.

Sihavong A, Lundborg CS, Syhakhang L, Akkha vong K, Tomson G, Wahlstrom R. Antimicrobial self- medication for reproductive tract infections in two provinces in Lao People’s Democratic Republic. Sex Transm Infect 2006; 82: 182-6

Llor C, Bjerrum L. Antimicrobial resistance: risk associated with antibiotic overuse and initiatives to reduce the problem. Ther Adv Drug Saf 2014; 5: 229-41.

Klemenc-Ketis Z, Hladnik Z, Kersnik J. Self-medica tion among health care and non-healthcare students at University of Ljubljana, Slovenia. Med Princ Pract 2010; 19: 395-401.

Virmani S, Nandigam M, Kapoor B, Makhija P, Nair S. Antibiotic use among health science students in an Indian university: A cross sectional study. Clin Epidemiology Glob Health 2017; 5: 176-9.

Karen G, Barbara K, Rimer, Viswanath K. Health behavior and health education: Theory, research, and practice. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2008

Wang L, Wang L. Using theory of planned behavior to predict the physical activity of children: Probing gender differences. BioMed Res Int 2015; 2015: 536904.

Hayden J. Introduction to health behavior theory. 2nd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2013.

Chhorvoin O, Frances D, Erika V, James CM, Mary-Louise M. Pervasive antibiotic misuse in the Cambodian community: antibiotic-seeking behaviour with unrestricted access. Antimicrob Resist Infect Control 2017; 6: 30. doi: 10.1186/s13756-017-0187-y.

Thomas ANR, Sidonn K, Thyl M, Nicola T, Joanne L, Sreng B, et al. Antimicrobial resistance in Cambodia: a review. Int J Infect Dis 2019; 85: 98-107.

Sovanthida S, Sonia R, Sothavireak B, Sophea C, Socheata P, Chantra P, et al. Invisible medicine sellers and their use of antibiotics: a qualitative study in Cambodia. BMJ Glob Health 2019; 4: e001787. doi: 10.1136/bmjgh-2019-001787.

Pineles LL, Parente R. Using the theory of planned behavior to predict self-medication with over-the-counter analgesics. J Health Psychol 2013; 8: 1540-9.

Karimy M, Rezaee-Momtaz M, Tavousi M, Monta zeri A, Araban M. Risk factors associated with self-medication among women in Iran. BMC Public Health 2019; 19: 1033. doi: 10.1186/s12889-019-730 2-3.

Silva da MGC, Soares MC, Muccillo-Baisch AL. Self-medication in university students from the city of Rio Grande, Brazil. BMC Public Health 2012; 12: 339. doi: 10.1186/1471-2458-12-339.

Widayati A, Suryawati S, de Crespigny C, Hiller JE. Beliefs about the use of non-prescribed antibiotics among people in Yogyakarta city, Indonesia: a qualitative study based on the theory of planned behavior. Asia Pac J Public Health 2015; 27: 402-13.

Niwandinda F, Lukyamuzi EJ, Ainebyona C, Sse bunya VN, Murungi G, Atukunda EC. Patterns and practices of self-medication among students enrolled at Mbarara University of Science and Techonology in Uganda. Integr Pharm Res Pract 2020; 9: 41-8.

Elmahi OKO, Musa RAE, Shareef AAH, Omer MEA, Elmahi MAM, Mohamed RIH, et al. Perception and practice of self-medication with antibiotics among medical students in Sudanese Universities: a Cross-sectional study [online]. 2021 [cited Feb 9, 2021]. Available from: assets.researchsquare.com/fil es/rs-260575/v1/c23664be-aa65-4851-95cb-de4cce59a744.pdf.

DeVellis RF. Scale development theory and applications. 4th ed. Los Angeles: SAGE. 2017