ข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการเปิดสถานศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวัคซีนโควิด-19 อาจไม่ใช่เงื่อนไขเดียวของการเปิดสถานศึกษา

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
นินนาท ราชประดิษฐ์
ขวัญชัย รัตนมณี
ศิริเกษม ศิริลักษณ์
อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
กาญจนา เงารังษี
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

บทคัดย่อ

 “การศึกษา” เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศให้พัฒนาและก้าวหน้าได้ ดังนั้น การปกป้องผู้เรียนให้ปลอดภัยจึงเป็นภารกิจหลักโดยตรงของมหาวิทยาลัย ในขณะที่นโยบายการฉีดวัคซีน COVID-19 ของประเทศไทยกำลังเดินหน้าและทำได้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการออกนโยบายที่สำคัญ นั่นคือ “การเปิดสถานการศึกษาในทุกระดับ” ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม นโยบายที่เข็มแข็งจะต้องถูกรองรับด้วยความพร้อมของผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ การวางแผนที่ดีจะนำไปสู่ทางออกที่ราบรื่นถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าทางออกนั้นจะพาไปสู่จุดหมายใดก็ตาม บทความฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็นความพยายามของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการรับมือกับวิกฤติและเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การระบาดของโรค COVID-19 โดยแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) หนังสือเดินทางภูมิคุ้มกัน 2) การรักษาความสะอาดและเว้นระยะห่างทางสังคมโดยใช้การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 3) การปรับและควบคุมทิศทางการไหลเวียนอากาศเพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร โดยใช้นวัตกรรมและความร่วมมือจากประชาคมมหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Iyer P, Aziz K, Ojcius DM. Impact of COVID-19 on dental education in the United States. J Dent Educ. 2020; 84: 718-22.

Deery C. The COVID-19 pandemic: implications for dental education. Evid Based Dent. 2020; 21: 46-7.

Codding RS, Collier-Meek M, Jimerson S, Klingbeil DA, Mayer MJ, Miller F. School psychology reflec- tions on COVID-19, antiracism, and gender and racial disparities in publishing. Sch Psychol 2020;35 : 227-32.

Caturvedi K, Vishwakarma DK, Singh N. COVID-19 and its impact on education, social life and mental health of students: A survey. Child Youth Serv Rev. 2021; 121: 105866.

Marome W, Shaw R. COVID-19 response in Thailand and its implications on future prepared ness. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18: 1089.

Songsivilai S. Application for vaccine support for personnel in the higher education, science, research and innovation sectors [online]. 2021 [cited Sep 17, 2021]. Available from: www.ops.go.th/main/images/ %E0%B8%9E%E0%B8%A8_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81_64/%E0%B8%AD%E0%B8%A7_0221.6-%E0%B8%A7_168.pdf

Keech C, Albert G, Cho I, Robertson A, Reed P, Neal S, et al. Phase 1-2 trial of a SARS-CoV-2 recombinant spike protein nanoparticle vaccine. N Engl J Med. 2020; 383: 2320-32.

Richmond P, Hatchuel L, Dong M, Ma B, Hu B, Smolenov I, et al. Safety and immunogenicity of S-Trimer (SCB-2019), a protein subunit vaccine candidate for COVID-19 in healthy adults: a phase 1, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021; 397: 682-94.

AnGes I. Study of COVID-19 DNA vaccine (AG0301-COVID19) [online]. 2020 [cited Aug 24, 2020]. Ava- ilable from: ClinicalTrials.gov/show/NCT04463472.

Zhu FC, Guan XH, Li YH, Huang JY, Jiang T, Hou LH, et al. Immunogenicity and safety of a recomb-i nant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet. 2020; 396: 479-88.

Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, Weckx LY, Folegatti PM, Aley PK, et al. Oxford COVID vaccine trial group. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. Lancet. 2021; 397: 99-111.

Tanriover MD, Doğanay HL, Akova M, Güner HR, Azap A, Akhan S, et al. CoronaVac Study Group. Efficacy and safety of an inactivated whole-virion SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac): interim results of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial in Turkey. Lancet. 2021; 398: 213-22.

Xia S, Zhang Y, Wang Y, Wang H, Yang Y, Gao GF, et al. Safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine, BBIBP-CorV: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 trial. Lancet Infect Dis. 2021; 21: 39-51.

Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak R, et al. COVE Study Group. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. N Engl J Med. 2021; 384: 403-16.

Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. C4591001 Clinical Trial Group. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2020; 383: 2603-15.

Brown RCH, Kelly D, Wilkinson D, Savulescu J. The scientific and ethical feasibility of immunity passports. Lancet Infect Dis. 2021; 21: e58-e63.

Khoshkam Z, Aftabi Y, Stenvinkel P, Paige Lawrence B, Rezaei MH, Ichihara G, et al. Recovery scenario and immunity in COVID-19 disease: A new strategy to predict the potential of reinfection. J Adv Res 2021; 31: 49-60.

Chien LC, Beÿ CK, Koenig KL. Taiwan's successful COVID-19 mitigation and containment strategy: Achieving quasi population immunity. Disaster Med Public Health Prep [online]. 2020 [cited Sep 17, 2021]. Available from: www.cambridge.org/core/jour nals/disaster-medicine-and-public-health-preparedne ss/article/taiwans-successful-covid19-mitigation-and-containment-strategy-achieving-quasi-population-im munity/0123549586C95DCC93C77E5EF1F613D5

Andiyan A. Architectural design approach to social life patterns after the COVID-19 pandemic. In: Rah mat A, Manurung RT, editors. Community service in the midst of the COVID-19. India: Novateur Publica tion; 2021. p. 8-17.

Reshma VG, Syama S, Sruthi S, Reshma SC, Remya NS, Mohanan PV. Engineered nanoparticles with antimicrobial property. Curr Drug Metab 2017; 18: 1040-54.

SanJuan-Reyes S, Gómez-Oliván LM, Islas-Flores H. COVID-19 in the environment. Chemosphere. 2021; 263: 127973.

Zambrano-Monserrate MA, Ruano MA, Sanchez-Alcalde L. Indirect effects of COVID-19 on the environment. Sci Total Environ. 2020; 728: 138813.

Chen CY, Chen PH, Chen JK, Su TC. Recommen dations for ventilation of indoor spaces to reduce COVID-19 transmission. J Formos Med Assoc [online]. 2021 [cited Sep 17, 2021]. Available from: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092966462100365X. doi.org/10.1016/j.jfma.2021.08.007

Rachapradit N, Poowaruttanawiwit P, Sirilak S, But thum B, Wannalerdsakun S. Prototype of patient room with capability to control parameters affecting indoor air quality: A Pilot study at Naresuan University Hospital. 2022; 14: in press.

Berry G, Parsons A, Morgan M, Rickert J, Cho H. A review of methods to reduce the probability of the airborne spread of COVID-19 in ventilation systems and enclosed spaces. Environ Res. 2021; 203: 111765.

Pan Y, Du C, Fu Z, Fu M. Re-thinking of enginee ring operation solutions to HVAC systems under the emerging COVID-19 pandemic. J Build Eng 2021; 43: 102889.