Ferric Carboxymaltose: ยารักษาภาวะขาดธาตุเหล็กในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

Main Article Content

กรรัตน์ พิมพ์เอี่ยม
กันต์กนก ชัยผดุง

บทคัดย่อ

ยา ferric carboxymaltose เป็นยาธาตุเหล็กฉีดแบบใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2563 มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะขาดธาตุเหล็ก ขนาดยาที่แนะนำคือ 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม บริหารยาสูงสุดครั้งละไม่เกิน 1000 มิลลิกรัม ภายใน 15-30 นาที จากการศึกษาด้านประสิทธิภาพของยา ferric carboxymaltose เพื่อรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิด HFrEF (heart failure with reduced ejection fraction) ที่มีภาวะขาดธาตุเหล็ก (ใช้เกณฑ์ระดับ ferritin น้อยกว่า 100 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือระดับ ferritin อยู่ระหว่าง 100-299 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ร่วมกับ TSAT หรือ transferrin saturation น้อยกว่าร้อยละ 20) พบว่าสามารถลดระดับความรุนแรงโรคหัวใจล้มเหลวจากการประเมิน NYHA (New York Heart Association) functional class เพิ่มความสามารถในการออกกำลังกาย ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และเพิ่มคุณภาพชีวิต แนวทางการรักษา European Society of Cardiology (ESC) ปี พ.ศ.2559 จึงได้มีการแนะนำให้ใช้ ferric carboxymaltose (class of recommendation IIa, level of evidence A) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ในด้านความปลอดภัยพบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง คือ ปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลัน (anaphylactoid/ anaphylactic reactions) พบได้ร้อยละ 0.3-0.8 อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย คือ คลื่นไส้ ความดันโลหิตสูง และฟอสเฟตในเลือดต่ำได้ บทความนี้แสดงข้อมูลยา ferric carboxymaltose ทั้งในด้านข้อมูลทั่วไป ขนาดยา วิธีการบริหารยา ประสิทธิภาพ และอาการไม่พึงประสงค์ของยา เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ยานี้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Loncar G, Obradovic D, Thiele H, von Haehling S, Lainscak M. Iron deficiency in heart failure [online]. 2021 [cited Jul 20, 2021]. Available from: www.on linelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ehf2.13265.

von Haehling S, Ebner N, Evertz R, Ponikowski P, Anker SD. Iron deficiency in heart failure: An overview. JACC: Heart Fail 2019; 7: 36-46.

McDonagh T, Damy T, Doehner W, Lam CSP, Sindone A, van der Meer P, et al. Screening, diagnosis and treatment of iron deficiency in chronic heart failure: putting the 2016 European Society of Cardiology Heart Failure guidelines into clinical practice. Eur J Heart Fail 2018;20:1664-72.

Anand IS, Gupta PJC. Anemia and iron deficiency in heart failure: current concepts and emerging therapies. Circulation 2018; 138: 80-98.

Bhandari S, Pereira DI, Chappell HF, Drakesmith HJP. Intravenous irons: from basic science to clinical practice. Pharmaceuticals (Basel) 2018; 11: 82.

Rockey DC. Treatment of iron deficiency. Gastroen terology 2006; 130: 1367-8.

Lewis GD, Malhotra R, Hernandez AF, McNulty SE, Smith A, Felker GM, et al. Effect of oral iron repletion on exercise capacity in patients with heart failure with reduced ejection fraction and iron deficiency: the IRONOUT HF randomized clinical trial. JAMA 2017; 317: 1958-66.

Beck-da-Silva L, Piardi D, Soder S, Rohde LE, Pereira-Barretto AC, de Albuquerque D, et al. IRON-HF study: a randomized trial to assess the effects of iron in heart failure patients with anemia. Int J Cardiol 2013; 168: 3439-42.

Okonko DO, Grzeslo A, Witkowski T, Mandal AK, Slater RM, Roughton M, et al. Effect of intravenous iron sucrose on exercise tolerance in anemic and nonanemic patients with symptomatic chronic heart failure and iron deficiency: FERRIC-HF: a randomized, controlled, observer-blinded trial. J Am Coll Cardiol 2008;51:103-12.

Zuellig Pharma. ferric carboxymaltose (Ferinject). Full prescribing information Zuellig Pharma Ltd; 2020.

Ding Y, Zhu X, Li X, Zhang H, Wu M, Liu J, et al. Pharmacokinetic, pharmacodynamic, and safety profiles of ferric carboxymaltose in Chinese patients with iron-deficiency anemia. Clin Ther 2020;42:276-85.

Ikuta K, Shimura A, Terauchi M, Yoshii K, Kawabata YJIjoh. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety, and tolerability of intravenous ferric carboxy maltose: a dose-escalation study in Japanese volunteers with iron-deficiency anemia. Int J Hematol 2018;107:519-27.

Scott LJ. Ferric carboxymaltose: A review in iron deficiency. Drugs 2018;78:479-93.

Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G, Willenheimer R, Dickstein K, Drexler H, et al. Ferric carboxy maltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med 2009;361:2436-48.

McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Böhm M, Dickstein K, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012; 33: 1787-847.

Ponikowski P, van Veldhuisen DJ, Comin‐Colet J, Ertl G, Komajda M, Mareev V, et al. Beneficial effects of long‐term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J 2015 ; 36: 657–668.

van Veldhuisen DJ, Ponikowski P, van der Meer P, Metra M, Böhm M, Doletsky A, et al. Effect of ferric carboxymaltose on exercise capacity in patients with chronic heart failure and iron deficiency. Circulation 2017; 136: 1374-83.

Ponikowski P, Kirwan B-A, Anker SD, McDonagh T, Dorobantu M, Drozdz J, et al. Ferric carboxymal- tose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomis- ed, controlled trial. Lancet 2020; 396: 1895-904.

Onken JE, Bregman DB, Harrington RA, Morris D, Buerkert J, Hamerski D, et al. Ferric carboxymaltose in patients with iron-deficiency anemia and impaired renal function: the REPAIR-IDA trial. Nephrol Dial Transplant. 2014;29:833-42.

Glaspy JA, Lim-Watson MZ, Libre MA, Karkare SS, Hadker N, Bajic-Lucas A, et al. Hypophosphatemia associated with Intravenous iron therapies for iron deficiency anemia: A systematic literature review. Ther Clin Risk Manag 2020;16:245-59.

Macdougall IC, Bock AH, Carrera F, Eckardt KU, Gaillard C, Van Wyck D, et al. FIND-CKD: a randomized trial of intravenous ferric carboxy maltose versus oral iron in patients with chronic kidney disease and iron deficiency anaemia. Nephrol Dial Transplant 2014; 29: 2075-84.

Keating GM. Ferric carboxymaltose: a review of its use in iron deficiency. Drugs 2015;75:101-27.

Breymann C, Gliga F, Bejenariu C, Strizhova NJ, Obstetrics. Comparative efficacy and safety of intra venous ferric carboxymaltose in the treatment of postpartum iron deficiency anemia. Int J Gynaecol Obstet 2008; 101: 67-73.