กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy